Kiedy PESEL, a kiedy numer dowodu osobistego – do jakiego zakresu uprawniony jest administrator?

Częstym dylematem, przed jakim stają administratorzy danych, są wątpliwości dotyczące tego, w jakich sytuacjach mogą przetwarzać numer PESEL, a w jakich numer dowodu osobistego osoby, której dane dotyczą. W praktyce jednak dopuszczalny zakres przetwarzania danych przez administratora zazwyczaj wynika wprost z przepisów prawa albo z celu, w jakim dane osobowe mają być przetwarzane.

Zasada minimalizacji danych

Administrator danych powinien przede wszystkim kierować się zasadą minimalizacji danych z art. 5 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którą zbierane i przetwarzane dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Należy bowiem pamiętać, że w wielu sytuacjach przepisy przewidują zbieranie albo numeru PESEL, albo numeru dowodu osobistego. Zazwyczaj nie ma potrzeby gromadzenia obu tych informacji, co więcej, często zbiera się tylko PESEL, a jeśli osoba, której dane dotyczą, nie posiada go, to dopiero wtedy numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

Kiedy można żądać numeru PESEL?

Co do zasady przepisy szczególne określają, kiedy administrator danych może żądać podania przez osoby, której dane dotyczą, numeru PESEL. Jako przykład takiej sytuacji można wskazać relacje pracodawca – pracownik. Zgodnie z art. 221 § 3 Kodeksu pracy: pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących: numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ustawodawca wyraźnie zatem zaznacza, że jeżeli pracownik posiada numer PESEL, to pracodawca ma prawo domagać się jego podania, co wynika chociażby z obowiązków dotyczących zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego. W zasadzie wszyscy polscy obywatele mają nadany numer PESEL, więc w ich przypadku pracodawca nie może żądać od pracownika podania numeru dowodu osobistego.

Jeśli natomiast chodzi o zatrudnianie obcokrajowców, to w takim przypadku dopuszczalne jest, jeśli taka osoba nie posiada numeru PESEL, żądanie podania numeru dokumentu tożsamości. Najczęściej będzie to numer paszportu.

Kolejną sytuacją, w której można żądać od osoby, której dane dotyczą, podania numeru PESEL, jest zawieranie umów cywilnoprawnych. W komparycjach takich umów (np. zlecenia, najmu, dzierżawy) należy dokładnie wskazać, z kim zawierana jest taka umowa i tutaj oprócz imienia i nazwiska oraz adresu należy wskazać numer PESEL. Podanie takich danych będzie wystarczające, aby jednoznacznie zidentyfikować osobę, z którą umowa jest zawierana. Nie ma jednak potrzeby, aby dodatkowo żądać także podania numeru dowodu osobistego. Zbieranie takich danych w opisanej sytuacji należy uznać za nadmiarowe i niezgodne z zasadą minimalizacji danych.

Kolejnym przypadkiem, który należy omówić w kontekście zbierania danych w celu identyfikacji osób, których dane dotyczą, są wypożyczalnie sprzętu np. narciarskiego, wodnego. W tymi miejscu trzeba odwołać się do stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO), który w swoim komunikacie z dnia 9 stycznia 2020 r. pt. „Szaleństwo dowodowe trwa”[1], wskazał, że nieprawidłową praktyką takich wypożyczalni jest zatrzymywanie dokumentów tożsamości albo ich kopiowanie. W ocenie PUODO wypożyczalnie sprzętu, w celu ustalenia tożsamości klienta i dochodzenia roszczeń, np. za zniszczony czy nieoddany sprzęt, powinny ograniczyć się do spisania „z dokumentu informacji,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem