Kiedy pracodawca ma prawo pozyskać adres do korespondencji i adres zameldowania od pracownika?

Uprawnienie pracodawcy do pozyskania adresu do korespondencji i adresu zamieszkania od pracownika nie budziło przez długi czas wątpliwości w praktyce działalności zakładów pracy. Wynikało to z faktu, że przepisy Kodeksu pracy wprost wskazywały, że już na etapie rekrutacji można było wymagać od kandydata do pracy podania jego adresu.

Sytuacja ta zmieniła się wraz z wejściem w życie w dniu 4 maja 2019 r. pakietu przepisów wprowadzających zmiany, które miały na celu dostosowanie przepisów niektórych ustaw do wymogów wynikających z RODO[1]. Na mocy tych przepisów zmienił się zakres danych, jakie pracodawca może pozyskiwać od kandydata do pracy i pracownika.

Jakich danych może żądać pracodawca?

Zgodnie z art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym do dnia 4 maja 2019 r., pracodawca miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących m.in. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

Po nowelizacji, zgodnie z art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy, pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Z powołanego przepisu jasno wynika, że na etapie rekrutacji pracodawca jest uprawniony do pozyskania od kandydata do pracy jedynie danych kontaktowych, które wcale nie muszą obejmować adresu do korespondencji lub adresu zameldowania.

Pracodawca może żądać podania adresu zamieszkania pracownika dopiero w momencie jego zatrudniania. Zgodnie bowiem z art. 22[1] § 3 Kodeksu pracy pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących: adres, numer PESEL, a w wypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Kiedy pracodawca może pozyskać adres pracownika?

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, pracodawca może pozyskać adres od pracownika. Pojawia się jednak pytanie, czy można pozyskać adres od kandydata na pracownika, co do którego podjęto decyzję o jego zatrudnianiu. Przedmiotowe wątpliwości wynikają z obowiązku, jaki na pracodawcę nakłada art. 229 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Z kolei w art. 229 § § 4a Kodeksu pracy wskazano, że wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Co istotne, pracodawca kieruje pracownika na wskazane badania, wystawiając skierowanie zgodnie ze wzorem skierowania na badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne, który został określony w załączniku nr 3a do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Przedmiotowy wzór zakłada, że pracodawca, wypisując skierowania na badania wstępne dla kandydata do pracy, musi podać jego adres.

Wątpliwości w tym zakresie wyjaśnił Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO), który w Newsletterze dla Inspektorów Ochrony Danych[2] wskazał, że „dopuszczalne jest pozyskiwanie adresu zamieszkania od osoby, która ma zostać zatrudniona, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na pracodawcy (zgodnie z art. 229 § 1 pkt 1) obowiązku skierowania takiej osoby na wstępne badania lekarskie”[3].
 

Ważne

Należy pamiętać, że pozyskiwanie danych osobowych od pracowników jest możliwe i dopuszczalne w każdym przypadku, gdy zezwalają na to przepisy prawa lub gdy realizacja przez pracodawcę obowiązków nałożonych na niego przez przepisy prawa wymaga wskazania określonych danych pracownika.

W tej sytuacji, jeżeli przepisy Kodeksu pracy (zgodnie z art. 229 § 1 pkt 1) wymagają wystawienia dla kandydata do pracy, co do którego pracodawca zdecydował już o jego zatrudnieniu, skierowania na wstępne badania lekarskie, to w takim wypadku pracodawca może od tej osoby, już na tym etapie pozyskać adres, w celu realizacji tego ustawowego obowiązku.


Miejsce zamieszkania, adres do korespondencji czy adres zameldowania?

Na marginesie warto zauważyć, że zarówno w art. 22[1] § 3 Kodeksu pracy, jak i we wzorze skierowania na wstępne badania lekarskie, mowa jest o „miejs...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem