Kiedy roszczenia wynikające z przepisów RODO są zasadne?

Przepisy RODO dają osobom, których dane dotyczą, możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę, której doznali w związku z naruszeniem przepisów RODO. Dochodzenie swoich praw przed sądem cywilnym może być dla osoby, której dane dotyczą, realną alternatywną w stosunku do skarg składanych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO).

Zgodnie z art. 82 ust. 1 RODO: każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia RODO, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę. Warto przy tym zaznaczyć, że w przeciwieństwie do kar administracyjnych, które mogą być nakładane przez PUODO, pieniądze uzyskane w wyniku powództwa wnoszonego na podstawie art. 82 RODO trafiają do osoby, której prawa zostały naruszone.

Odszkodowania i zadośćuczynienie za naruszenie przepisów RODO

W związku z możliwością dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie przepisów RODO pojawia się pytanie, kiedy tego rodzaju roszczenia będą zasadne. Teoretyczne podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej na gruncie RODO zostały omówione w rozdziale RODO a odpowiedzialność odszkodowawcza[1]. Analizę zasadności tych roszczeń należy przeprowadzić na podstawie orzecznictwa sądów w tym zakresie. Niestety, jak dotąd nie ma zbyt wielu orzeczeń, które odnosiłyby się dokładnie do tego rodzaju roszczeń. Warto jednak w tym miejscu przy­wołać wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2020 r. (sygn. akt: XXV C 2596/19), będący jednym z pierwszych orzeczeń w Polsce, w którym zostało zasądzone zadośćuczynienie za naruszenie przepisów RODO.

Stan faktyczny przedmiotowej sprawy był następujący: powódka była właścicielką pojazdu, który uczestniczył w kolizji drogowej. W dacie kolizji pojazd był w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczony w towarzystwie ubezpieczeniowym (pozwany). Podczas kolizji powódka nie była osobą kierującą pojazdem, ale to ona wykupiła polisę OC. Po kolizji pozwany zajął się likwidacją szkody. Poszkodowany w przedmiotowej kolizji drogowej zgłosił się do pozwanego o nadesłanie dokumentacji dotyczącej przedmiotowej szkody. Pracownik pozwanego przesłał do poszkodowanego skany dokumentacji dotyczącej szkody, które nie zostały zanonimizowane, tj. zawierające imię i nazwisko powódki, jej adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu, a także dane pojazdu. W związku z tym incydentem, pozwany zawiadomił powódkę o naruszeniu bezpieczeństwa jej danych osobowych.

W konsekwencji tego zdarzenia powódka wniosła pozew o zapłatę kwoty 10 000 zł tytułem zadośćuczynienia w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych powódki przez nieuprawnione ujawnienie ich osobom trzecim. Swoje roszczenie powódka oparła na art. 82 RODO. Dodatkowo powódka powołała jako podstawę prawną roszczenia art. 445 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) i art. 24 k.c. w zw. z art. 448 k.c.

Zgodnie z art. 445 § 1 k.c. w razie wystąpienia szkody sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Dwa kolejne artykuły wskazane jako podstawa prawna roszczenia dotyczą ochrony dóbr osobistych. Zgodnie bowiem z art. 24 § 1 k.c.: ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, szczególnie aby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym poszkodowany może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Zasady przyznania zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego precyzuje art. 448 k.c., zgodnie z którym w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

W tak zarysowanym stanie faktycznym i prawnym Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał powódce zadośćuczynienie w kwocie 1500 zł. W ocenie sądu taka kwota zadośćuczynienia pozwoli naprawić krzywdę powódki wywołaną naruszeniem przez pozwanego jej dóbr osobistych. Będzie to przysporzenie majątkowe dla powódki, dające jej adekwatną do skali naruszenia dóbr osobistych satysfakcję moralną, a więc spełniające należycie swoją funkcję kompensacyjną. Z drugiej strony suma ta nie będzie nadmierna i nie będzie prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia powódki kosztem pozwanego. Z materiału dowodowego sprawy nie wynikało bowiem, by dane osobowe powódki (PESEL, nr telefonu) zostały upublicznione lub wykorzystane w sposób niezgodny z prawem przez osobę niepowołaną.

Sąd, oceniając okoliczności omawianej sprawy, wskazał, że „poprzez przekazanie osobie trzeciej danych osobowych (personalnych) powódki w zbyt szerokim zakresie, pozwany naruszył prawo powódki do prywatności i doprowadził do powstania po jej stronie szkody niemajątkowej (krzywdy). Prywatność to dobro odnoszące się do faktów z życia człowieka, co do których nie wyraża on zgody na ich upublicznienie. Emanację prawa do prywatności stanowią takie dobra jak tajemnica korespondencji, dane osobowe, czy nietykalność mieszkania. Na skutek działań pozwanego udostępnione zostały osobie trzeciej takie dane osobowe powódki, których osoba ta nie była uprawniona uzyskać (PESEL, nr telefonu powódki). Na skutek tego incydentu powódka utraciła poczucie bezpieczeństwa, zaczęła odczuwać lęk związany z możliwością nieuprawnionego wykorzystania jej danych osobowych przez inne osoby, poprzez dokonanie w jej imieniu czynności bankowych lub nawiązywania z nią niechcianych połączeń telefonicznych. Wyrządzona w ten sposób powódce krzywda rodzi po stronie pozwanego obowiązek jej naprawienia poprzez zapłatę na rzecz powódki zadośćuczynienia pieniężnego, stosownie do art. 82 ust. 1 RODO oraz art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 zd. 2 k.c.”.

 

WAŻNE!

Jak wynika z powołanego wyżej orzeczenia, odpowiedzialność z art. 82 RODO pojawia się w sytuacji, gdy w wyniku naruszenia przepisów RODO przez administratora danych lub podmiot przetwarzający dojdzie do szkody po stronie osoby, której dane dotyczą, i to zarówno szkody majątkowej, jak i szkody niemajątkowej.

W ocenie sądu zasadne są z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem