Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Aby jak najlepiej przygotować się do kontroli, warto wiedzieć, jak przebiega sama kontrola i jakie uprawnienia ma kontrolujący, a jakie kontrolowany.

Zgodnie z art. 79 u.o.d.o. kontrolę przeprowadza pracownik Urzędu Ochrony Danych upoważniony przez Prezesa tego urzędu.

Wskazówka!

Jeśli zgłosi się do ciebie osoba, która będzie chciała przeprowadzić kontrolę przestrzegania przepisów RODO, zawsze dokładnie sprawdź jej upoważnienie oraz legitymację służbową.

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawiło się ostrzeżenie o fałszywych kontrolerach, którzy podają się za pracowników tego urzędu.

Warto pamiętać, że UODO co do zasady pisemnie uprzedza o planowanej kontroli. Co więcej, jeśli okazane dokumenty i legitymacja budzą wątpliwości, można je zweryfikować, dzwoniąc na numer podany na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprawdzając dokumenty okazane przez kontrolującego, należy zwróć uwagę na imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Takie upoważnienie powinno zawierać:

 • wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli,
 • oznaczenie organu, który je wydał,
 • imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego oraz numer legitymacji służbowej,
 • określenie zakresu przedmiotowego kontroli,
 • oznaczenie kontrolowanego,
 • wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia czynności kontrolnych,
 • podpis Prezesa UODO,
 • pouczenie kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach,
 • datę i miejsce jego wystawienia.

Wyznaczenie osoby upoważnionej

Kolejną istotną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest art. 83 u.o.d.o., zgodnie z którym czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie całej kontroli. Warto zatem wskazać osobę, która posiada szczegółowe informacje o zasadach i procedurach przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Wskazówka!

Wyznaczając osobę, która będzie upoważniona do reprezentowania administratora danych w trakcie kontroli, warto wskazać osobę, która ma podstawową wiedzę o ochronie danych osobowych, ale także zna procedury obowiązujące u administratora danych.

Jeżeli został wyznaczony inspektor ochrony danych, to jest oczywiste, że będzie to osoba, która będzie służyła pomocą w trakcie prowadzenia kontroli. Natomiast jeśli w organizacji nie ma wyznaczonego IOD, to mimo wszystko należy zadbać o to, żeby chociaż jedna osoba poszerzyła swoją wiedzę z zakresu zasad ochrony danych osobowych.

Należy również zadbać o to, żeby wyznaczona osoba w momencie otrzymania zawiadomienia o kontroli sprawdziła aktualność i poprawność wdrożonej dokumentacji ochrony danych osobowych.

Uprawnienia kontrolującego

Zgodnie z art. 84 RODO kontrolujący ma prawo:

 • wstępu w godzinach od 600 do 2200 na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń;
 • wglądu do dokumentów i informacji mających bezpośredni związek z zakresem przedmiotowym kontroli;
 • przeprowadzania oględzin miejsc, przedmiotów, urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania danych;
 • żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz przesłuchiwać w charakterze świadka osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 • zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii;
 • w uzasadnionych przypadkach przebieg kontroli lub poszczególne czynności w jej toku, po uprzednim poinformowaniu kontrolowanego, mogą być utrwalane z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

Ponadto kontrolujący ma także prawo przesłuchać pracownika kontrolowanego w charakterze świadka. Zgodnie z art. 86 u.o.d.o. za pracownika kontrolowanego uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy lub wykonującą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jeżeli zatem stan faktyczny będzie budził wątpliwości kontrolującego, np. jeśli uzna, że pracownicy nie stosują procedur wynikających z wdrożonej dokumentacji ochrony danych osobowych, to wtedy kontrolujący może przesłuchać jednego lub wszystkich pracowników kontrolowanego.

W tym miejscu trzeba zawrócić uwagę na fakt, że do przesłuchania pracownika kontrolowanego stosuje się przepis art. 83 Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy zatem pamiętać, że pracowni...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem