Kontrola przetwarzania danych osobowych a tajemnica zawodowa

Rozporządzenie przewiduje możliwość ustanowienia szczególnych przepisów w przypadku kontroli przetwarzania danych osobowych objętych tajemnicą zawodową (np. dziennikarską, adwokacką, lekarską, radcowską).

Według nich organ nadzorczy w danym państwie członkowskim będzie mógł realizować czynności kontrolne co do danych objętych taką tajemnicą w zakresie:

(…) uzyskiwania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zadań;

oraz uzyskiwania dostępu do wszystkich pomieszczeń administratora i podmiotu przetwarzającego, w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych, zgodnie z procedurami określonymi w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego.                                                             ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem