Korzystanie z brokerów danych w telemarketingu a RODO – najczęstsze problemy

Korzystanie z usług brokera danych jest wygodną i szybką możliwością pozyskania bazy danych osób, do których można skierować swoją ofertę, oczywiś­cie przy założeniu, że oferowana baza jest w pełni legalna i spełnia wymogi RODO oraz innych ustaw.

Zakup bazy a licencja na dane od administratora

Sprzedaż bazy danych ma miejsce, gdy jest możliwe wyeksportowanie określonej liczby rekordów znajdujących się w bazie, które jednorazowo zostaną przekazane kupującemu. Nabywając taką bazę marketingową, nabywca może dowolnie nią dysponować, a przede wszystkim może decydować o celach przetwarzania zawartych w niej danych osobowych.

Natomiast udzielenie licencji na dane osobowe polega na korzystaniu z baz danych osobowych należących do innego podmiotu. W takiej sytuacji osoba, której udzielono licencję, nie staje się właścicielem bazy, a jedynie może z niej korzystać na zasadach określonych w umowie licencyjnej.

Zgoda osób, których dane dotyczą

Najbardziej problematyczną kwestią związaną z korzystaniem z usług brokerów danych jest kwestia zgody osób, których dane dotyczą. Zasadą jest, że osoby te muszą wyrazić zgodę na przekazanie ich danych osobowych innym podmiotom niż ten, który zbierał od nich dane, w celu prowadzenia komercyjnych kampanii.

Co bardzo ważne, tylko baza danych zawierająca takie zgody osób, od których pozyskano dane osobowe, może być legalnie „sprzedana”, czyli przekazana innemu administratorowi danych w celu prowadzenia działań marketingowych.

Co więcej, konieczne jest też wyrażenie przez osoby, od których zbierane są dane osobowe, zgody na marketing prowadzony przez telefon.

Wymóg taki wynika z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, zgodnie z którym zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących na cele marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

W przypadku udzielania licencji na korzystanie z danych nie ma problemu uzyskania takiej zgody, ponieważ podmiot, któremu udzielono licencji, nie staje się administratorem danych osobowych, a podmiotem przetwarzającym. Działa zatem w imieniu i na rzecz administratora danych, czyli podmiotu, który udzielił mu licencji do korzy­stania z jego bazy, mimo że de facto licencjobiorca korzysta z tych danych w celu prowadzenia własnej kampanii marketingowej.

Źródła pozyskania danych do baz marketingowych

Brak odpowiednich zgód na wykorzystanie bazy marketingowej często jest spowodowany faktem, że tworząc taką bazę, broker danych pozyskał je nie od osób, których dane dotyczą, ale np. korzystając z publicznie dostępnych źródeł, takich jak CEIGD lub KRS.

W takiej sytuacji problemem jest to, że broker oferuje bazę danych, w której znajdują się dane osób, które w ogóle nie wyraziły zgody na kontakt w celach marketingowych, nie mówiąc już o zgodzie na przekazanie tych danych innym podmiotom w celu prowadzenia kampanii promocyjnych.

Odpowiedzialność stron umowy licencyjnej

Kolejnym problemem wiążącym się z korzystaniem z usług brokerów danych jest kwestia odpowiedzialności za pozyskaną bazę danych marketingowych.

W przypadku sprzedaży takiej bazy danych odpowiedzialność przechodzi na jej nabywcę i to on jako administrator danych musi wykazać, że baza została zbudowana w legalny sposób, z pozyskaniem wszystkich koniecznych zgód.

Zawarcie umowy licencyjnej na korzystanie z danych osobowych ogranicza odpowiedzialność podmiotu, któremu udzielono licencji, ponosi on bowiem odpowiedzialność jako podmiot przetwarzający. Oczywiście, ni...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem