Listy obecności a ewidencja czasu pracy

Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu pracy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.

W tym miejscu należy wskazać, że listy obecności nie stanowią dokumentacji pracowniczej. Zgodnie bowiem z przepisami przywołanego już wyżej rozporządzenia Mini­stra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2369), dokumentacja pracownicza obejmuje:

  • akta osobowe pracownika,
  • dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy,
  • dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,
  • kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych,
  • kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Z powyższego wynika zatem, że prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem pracodawcy, natomiast prowadzenie listy obecności jest dobrowolne. Potwierdza to treść art. 104 [1] § 1 pkt 9 Kodeksu pracy, zgodnie z którym regulamin pracy powinien ustalać w szczególności przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Dodatkowo w art. 29 § 3 Kodeksu pracy wskazano, że jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, powinien poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. W tej sytuacji wprowadzenie przez pracodawcę potwierdzania swojej obecności przez pracowników w formie podpisu na liście obecności wynika z decyzji pracodawcy.
 

Ważne!

Listy obecności nie są ewidencją czasu pracy. Ewidencja czasu pracy to osobna dokumentacja, która powinna być prowadzona odrębnie dla każdego pracownika. Lista obecności nie może jej zastępować.

Ewidencja czasu pracy służy przede wszystkim do ustalenia przysługującego pracownikowi wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych.

Lista obecności natomiast służy tylko i wyłącznie do ewidencjonowania obecności w pracy pracownika (w tym godzin wejścia i wyjścia).


Ewidencjonowanie czasu pracy a RODO

Jednym z najbardziej powszechnych błędów związanych z ewiden...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem