Metody szacowania ryzyka

Jakościowe szacowanie ryzyka jest indywidualną oceną opartą na dobrych praktykach i doświadczeniu.

Metoda jakościowa szacowania ryzyka

W tej metodzie korzysta się z wcześniej zdefiniowanych zakresów wartości oraz z miar opisowych, takich jak np.: niskie, średnie, wysokie wraz z opracowaniem rankingu zagrożeń. Metoda jakościowa wykorzystuje subiektywne miary i oceny, takie jak: wartości opisowe poziomów, zakresy wartości miar liczbowych oraz przyporządkowanie miar podatnościom, zagrożeniom, skutkom itp. Metoda ta cechuje się dużą elastycznością i możliwością modyfikacji. Potencjalne zdarzenia i ich skutki są prezentowane w sposób opisowy na podstawie dobrych praktyk i doświadczenia zespołu prowadzącego szacowanie ryzyka.

Metoda ilościowa szacowania ryzyka

W tej metodzie szacowania ryzyka najważniejsze jest określenie dwóch podstawowych parametrów:

  1. wartości skutku,
  2. prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka.

W ocenie ryzyka używa się metod przystosowanych do szacowania małych prawdopodobieństw – drzew zdarzeń i błędów. Zdarzenia rozk...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem