Na czym polega prawnie uzasadniony interes?

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zostaje oparte na przesłankach wskazanych w art. 6 ust. 1 RODO. Oznacza to, że administrator danych, chcąc przetwarzać dane osobowe, musi być w stanie wykazać, iż legalność przetwarzania przez niego danych wynika ze wskazanych w tym przepisie podstaw.

Przesłanki, o których mowa, to:

  • zgoda osoby, której dane dotyczą,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

oraz

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – z tym, że ta przesłanka nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach reali­zacji swoich zadań.

Czym jest prawnie uzasadniony interes?

Przesłanką, która w praktyce budzi największe wątpliwości, jest uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią. Jak należy rozumieć „uzasadniony interes”?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w motywie 47 Preambuły RODO, w którym wskazano, że „podstawą prawną przetwarzania mogą być prawnie uzasadnione interesy administratora, w tym administratora, któremu mogą zostać ujawnione dane osobowe, lub strony trzeciej, o ile w świetle rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą, opartych na ich powiązaniach z administratorem nadrzędne nie są interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Taki prawnie uzasadniony interes może istnieć na przykład w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, na przykład gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora lub działa na jego rzecz.

Aby stwierdzić istnienie prawnie uzasadnionego interesu, należałoby w każdym przypadku przeprowadzić
dokładną ocenę, w tym ocenę tego, czy w czasie i w kontekście, w którym zbierane są dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, ma rozsądne przesłanki, by spodziewać się, że może nastąpić przetwarzanie danych w tym celu. Interesy i prawa podstawowe osoby, której dane dotyczą, mogą być nadrzędne wobec interesu administratora danych w szczególności w przypadkach, gdy dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, w której osoby, których dane dotyczą, nie mają rozsądnych przesłanek, by spodziewać się dalszego przetwarzania (…). Prawnie uzasadnionym interesem administratora, którego sprawa dotyczy, jest również przetwarzanie danych osobowych bezwzględnie niezbędne do zapobiegania oszustwom. Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego”.

Ostatnie zdanie powołanego motywu Preambuły RODO jest bardzo ważne, gdyż w praktyce najczęściej na przesłankę uzasadnionego interesu administratorzy danych powołują się w sytuacji, gdy chcą wystąpić z roszczeniami przeciwko swoim kontrahentom lub obawiają się ewentualnego powództwa ze strony swoich klientów i do obrony przed nimi chcą w tym celu przetwarzać dane osobowe.

Drugą taką sytuacją jest prowadzenie bezpośredniego marketingu własnych usług i towarów. Przesłanka uzasadnionego interesu pozwala administratorom danych kierować swoją ofertę bezpośrednio do klientów, nawet jeśli nie dysponują w tym zakresie zgodą osoby, której dane dotyczą.

Kiedy można powołać się na prawnie uzasadniony interes?

Odpowiedź na pytanie, w jakich sytuacjach administrator danych może powołać się na przesłankę uzasadnionego interesu, znalazła się w komunikacie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 września 2020 r. pt. „Czy przesłanką przetwarzania przez organy publiczne może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO?”, który wskazał, że „podkreślenia wymaga, że oparcie przetwarzania danych osobowych na przepisie art. 6 ust. 1 lit. f wymaga kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek pozytywnych. Po pierwsze, musi występować prawnie uzasadniony interes, który jest realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią. Po drugie, niezbędna jest weryfikacja, czy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla rea­lizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów. Nie wystarczy zatem samo występowanie takich interesów, lecz dodatkowo ich realizacja musi wymagać przetwarzania danych osobowych (…). Wobec powyższego w przypadku, gdyby administrator chciał skorzystać z tej podstawy przetwarzania danych, powinien przeprowadzić tzw. test równowagi, tzn. dokonać oceny, czy interes administratora lub strony trzeciej, przemawiający za przetwarzaniem danych jest prawnie uza...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem