Naruszenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku – analiza najnowszych wyroków

Wizerunek osoby fizycznej podlega szczególnej ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83). Na gruncie tych przepisów należy rozpatrywać zasady rozpowszechniania wizerunku osoby fizycznej, które mimo szczegółowego uregulowania ciągle budzą wiele kontrowersji. Niejednokrotnie zatem w sprawach dotyczących wizerunku osoby fizycznej sporne kwestie rozstrzygały wyroki sądowe. Analiza orzecznictwa w zakresie rozpowszechniania wizerunku osoby fizycznej pozwala na doprecyzowanie zasad, na jakich wizerunek osoby fizycznej może być przetwarzany.

Podstawy prawne rozpowszechniania wizerunku

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, szczególnie politycznych, społecznych, zawodowych;
  • osoby stanowiącej jedynie element całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Rozpowszechnianie wizerunku osoby fizycznej jest zatem możliwe na podstawie jej wyraźnej zgody, chyba że taki wizerunek został sporządzony za wynagrodzeniem. Z kolei w ust. 2 tego przepisu wskazano dwa wyjątki, które dotyczą rozpowszechniania wizerunku bez zgody. Pierwszy dotyczy osób pełniących funkcje publiczne lub znanych z innych powodów (np. swojej działalności zawodowej).

Drugi wyjątek z przywołanego przepisu budzi zazwyczaj najwięcej wątpliwości – chodzi o sytuacje, gdy wizerunek danej osoby stanowi szczegół większej całości. Takie wypadki w praktyce bywają trudne do rozstrzygnięcia i niejednokrotnie kończą się postępowaniem sądowym.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Analizując orzecznictwo sądowe dotyczące rozpowszechniania wizerunku osoby fizycznej, warto w pierwszej kolejności omówić wyroki, które dotyczą zasad wyrażania zgody i jej charakteru. Przede wszystkim to osoba, która rozpowszechnia wizerunek danej osoby fizycznej, musi być w stanie wykazać, że rzeczywiście uzyskała taką zgodę.

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2000 r., sygn. akt: I ACa 1455/99, wskazano, że: „w procesie o ochronę dóbr osobistych pozwany ma obowiązek wykazać, że jego działanie nie było bezprawne, a w sprawie o ochronę wizerunku wykazać, iż uzyskał zgodę uprawnionego (poszkodowanego) na rozpowszechnianie jego wizerunku w oznaczonych warunkach”. Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 marca 2003 r., sygn. akt: I ACa 733/02, zgodnie z którym: „istnienia zgody uprawnionego na rozpowszechnianie jego wizerunku, które wyłącza bezprawność działania zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani jej zakresu nie domniemywa się. Zgoda na wykorzystanie wizerunku musi być zatem niewątpliwa i to także co do warunków i płaszczyzn dopuszczalnego wykorzystania”. Tak też stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 maja 2004 r., sygn. akt: II CK 330/03, który w tej kwestii wskazał: „ciężar dowodu, że rozpowszechnianie wizerunku nie wykroczyło poza uzys­kany zakres zezwolenia i określony cel spoczywa na rozpowszechniającym ten wizerunek”.

Warto także zaznaczyć, że zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może zostać wycofana. Potwierdza to m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 czerwca 2018 r., sygn. akt: I ACa 1515/17, zgodnie z którym: „zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku ma charakter odwoływalny, szczególnie w takich warunkach, kiedy sposób wykorzystywania wizerunku narusza dobra osobiste osoby, której wizerunek utrwalono i tak właśnie, w sposób je naruszający rozpowszechniono, a ona nie przewidywała, udzielając zgody, konsekwencji, które o nim stanowią”. W praktyce chodzi tutaj przede wszystkim o sytuacje, kiedy osoba, która uzyskała zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, wykorzystuje ją inaczej, niż wynika to z udzielonej zgody, albo inaczej niż osoba, która zgody udzieliła, mogła się spodziewać.

Naruszenie zasad rozpowszechniania wizerunku – przykłady z orzecznictwa

Omawiając orzecznictwo w przedmiotowym zakresie, warto przytoczyć wyrok, od którego Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną. Stan faktyczny sprawy wyglądał następująco: powód pozwał TVP o 10 tys. zł zadośćuczynienia za wykorzystanie jego wizerunku i dzieła bez jego zgody. Wskazał, że w TVP i w Internecie wielokrotnie emitowano wideoklip towarzyszący piosence „Jadą wozy kolorowe” z 1970 r. (z okazji festiwalu piosenki w Sopocie), w którym wykorzystano jego wizerunek oraz wykonany przez niego kabriolet – przeróbkę samochodu Syrena. Powołał się na naruszenie w ten sposób przepisów prawa autorskiego. TVP wniosła o oddalenie powództwa, bo kwestionowany fragment wideoklipu sprzed ponad 40 lat obejmuje trwającą zaledwie kilka sekund scenę, która obrazuje ruch uliczny.

W 2014 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo. Przyznał, że wizerunek powoda był rozpoznawalny, co jednak nie oznacza zasadności roszczenia. Celem wideoklipu nie było bowiem pokazanie powoda i jego pojazdu, ale przedstawienie w oryginalny sposób artystów i miasta, w tym samochodów, podczas festiwalu. TVP nie musiała zatem uzyskiwać zgody powoda, gdyż wykorzystanie mieściło się w granicach „dozwolonego użytku”[1]. Apelację złożył powód, ale została ona oddalona.

Skarga nadzwyczajna Rzecznika Praw Obywatelskich

Od wskazanego wyroku Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej: RPO) złożył skargę nadzwyczajną, zarzucając rażące naruszenie prawa przez błędną jego wykładnię. Naruszenie polegało, zdaniem RPO...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem