Nowe obowiązki nałożone ustawą o sygnalistach

Na początku października w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia do ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli ustawy o tzw. sygnalistach. Zgodnie z unijną dyrektywą państwa członkowskie powinny do dnia 17 grudnia 2021 r. wdrożyć odpowiednie przepisy do krajowego porządku. Patrząc na kalendarz prac legislacyjnych, dotrzymanie tego terminu w przypadku Polski może być trudne.

Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Celem dyrektywy 2019/1937 jest poprawa egzekwowania prawa i polityki UE w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających odpowiedni poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Dzięki temu polityka unijna w zakresie sygnalistów będzie działała na podobnym poziomie bez względu na to, w jakim kraju sygnalista będzie zgłaszał nadużycia. Dyrektywą są objęte zarówno podmioty sektora publicznego, jak i prywatnego zatrudniające co najmniej 50 pracowników, obecnie w polskim porządku prawnym brak jest szczegółowych regulacji w tym zakresie.

Kogo dotyczy dyrektywa

Zakresem dyrektywy objęte są zgłoszenia dotyczące:

 • naruszeń przepisów w następujących dziedzinach (wymienionych szczegółowo w części I załącznika do dyrektywy 2019/1937):
  –    zamówienia publiczne,
  –    usługi, produkty i rynki finansowe,
  –    zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terro­ryzmu,
  –    bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
  –    bezpieczeństwo transportu w sektorze kolejowym, drogowym, morskim i żeglugi śródlądowej,
  –    ochrona środowiska, począwszy od gospodarowania odpadami aż po chemikalia,
  –    ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
  –    bezpieczeństwo żywności i pasz,
  –    zdrowie i dobrostan zwierząt,
  –    zdrowie publiczne, w tym prawa pacjentów i kontrola wyrobów tytoniowych,
  –    ochrona konsumentów,
  –    ochrona prywatności i danych osobowych,
  –    bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
 • naruszeń mających wpływ na interesy finansowe UE,
 • naruszeń dotyczących rynku wewnętrznego, w tym naruszeń unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz naruszeń krajowych przepisów regulujących opodatkowanie osób prawnych.

Pracownik i zleceniobiorca będą traktowani podobnie

Założenia do ustawy przewidują, że osoby zgłaszające nadużycia mają zostać otoczone opieką i ochroną prawną. Sytuacja prawna zgłaszającego zostanie w istotny sposób wzmocniona na gruncie ewentualnych postępowań sądowych dotyczących zgłaszającego (m.in. w przedmiocie wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy), poprzez odwrócenie ciężaru dowodu według modelu zbliżonego do obowiązującego w przepisach Kodeksu pracy w postępowaniach z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Podobne rozwiązania przewidziane zostaną w przypadku osoby świadczącej pracę na podstawie stosunku cywilnoprawnego. Status zgłaszającego (sygnalisty) będzie pochodną dokonania zgłoszenia wewnętrznego lub zgłoszenia zewnętrznego bądź ujawnienia publicznego n...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem