Nowe zapisy w dokumentacji HR w związku z procesem rekrutacyjnym

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy RODO, które dotyczą większości przedsiębiorców także w związku z ochroną danych osobowych pracowników.

Poniżej przedstawiono wzorcowe zapisy w dokumentacji ochrony danych osobowych dotyczące działu kadr. Należy jednak traktować je wyłącznie jako wskazówki służące do opracowania własnej dokumentacji, ponieważ sytuacja organizacyjna każdego pracodawcy jest odmienna, a dokumentacja winna odzwierciedlać te odmienności. Procesy przetwarzania danych osobowych są różne i w każdej organizacji przebiegają odmiennie. Natomiast RODO kładzie szczególny nacisk na indywidualne dopasowanie procedur ochrony danych osobowych do procesów stosowanych w danym podmiocie – dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych powinna być „szyta na miarę”.

Motyw 155 RODO oraz art. 88 RODO wskazują, że ustawodawca państwa członkowskiego UE może w ustawach krajowych uściślić przepisy o przetwarzaniu danych osobowych pracowników w związku z zatrudnieniem, w szczególności warunki, na których dane osobowe w związku z zatrudnieniem można przetwarzać za zgodą pracownika do celów procedury rekrutacyjnej, wykonywania umowy o pracę, w tym wykonywania obowiązków określonych w przepisach lub w porozumieniach zbiorowych, zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy.

WSKAZÓWKA!

W chwili przekazywania materiału trwają prace nad nową ustawą o ochronie danych osobowych. Dodatkowo planowane są zmiany w szeregu innych ustaw, dotyczące ochrony danych osobowych. Takie zmiany przewidziane są w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, który przewiduje zmiany także w Kodeksie pracy. Warto zatem śledzić przebieg prac legislacyjnych w tym zakresie, a przede wszystkim pamiętać o tym, że RODO należy interpretować w powiązaniu z innymi przepisami. Natomiast po uchwaleniu wskazanych ustaw konieczne będzie dokładne ich przeanalizowanie, gdyż zwłaszcza zmiany w Kodeksie pracy będą miały bezpośredni wpływ na kształt dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w działach HR.

Przykładowe zapisy w dokumentacji HR

 1. Od kandydatów do pracy zbiera się następujące dane:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

WSKAZÓWKA!

Jeżeli od kandydatów do pracy dział HR zbiera inne dane osobowe niż wskazane powyżej (tj. wykraczające poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksu pracy), to należy odebrać od kandydata do pracy zgodę na przetwarzanie tych danych.

 

 1. Dokumenty kandydatów do pracy są przechowywane w komórce organizacyjnej, która przetwarza te dane. Zwykle jest to dział kadr lub dział HR. Po zakończeniu rekrutacji, jeżeli dokumenty nie zostaną w ciągu 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji zwrócone kandydatowi, który nie został zatrudniony, powinny zostać protokolarnie zniszczone.
 2. Jeżeli kandydat do pracy podaje w swoich dokumentach aplikacyjnych inne dane niż te, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy, zobowiązany jest dołączyć stosowną klauzulę zgody na przetwarzanie tych danych przez administratora danych.
 3. Jeśli kandydat do pracy chciałby, aby jego dokumenty aplikacyjne zostały wykorzystane w przyszłych rekrutacjach, również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym zakresie. W tym celu należy taką osobę pouczyć o wspomnianym wyżej uwarunkowaniu i przygotować tekst klauzuli o zgodzie na takie rozszerzone przetwarzanie.
 4. Brak zgody, o której mowa powyżej, lub jej wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

WSKAZÓWKA!

Jeżeli dział HR chciałby wykorzystać dane kandydata do pracy w przyszłych rekrutacjach, może to zrobić, jeśli odbierze od niego zgodę na takie przetwarzanie jego danych osobowych.

Jeśli kandydat przekaże inne dane niż wskazane w 221 Kodeksu pracy, np. swoje zdjęcie, powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych przez dział HR.

Wzór klauzuli zgody dla kandydatów do pracy

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ………………….. (formularzu, kwes­tionariuszu, ofercie pracy, CV) przez ……………… w celu udziału w procesie rekrutacji). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mogę w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na przebieg ani wynik procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażam także/nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie ww. danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

 1. W celu realizacji obowiązku informacyjnego administrator danych zamieszcza w ogłoszeniu o pracę klauzulę informacyjną.

Przepisy art. 13 RODO wymagają, aby każdą osobę, od której dział HR zbiera dane, informować o:

 • danych identyfikujących administratora danych oraz jego danych kontaktowych,
 • celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawie prawnej przetwarzania,
 • prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, jeśli na tej podstawie przetwarzane są dane osobowe,
 • odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,
 • okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu,
 • prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
 • prawie do ich sprostowania,
 • prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawie do przenoszenia danych,
 • prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem