Nowy katalog danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez pracodawców

W związku z wejściem w życie przepisów RODO rozpoczęto pracę nad zmianą szeregu innych ustaw, tak aby ich zapisy były zgodne z przepisami RODO. 21 lutego 2019 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), zwaną dalej: ustawą wprowadzającą RODO. Wskazana ustawa nowelizuje zapisy innych aktów prawnych, doprecyzowując je, uzupełniając lub zmieniając, dzięki czemu wiele niejas­ności i wątpliwości związanych ze stosowaniem RODO w polskim porządku prawnym zostanie rozwianych.

Ważne!

Wskazana wyżej ustawa wprowadzająca przepisy RODO została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 3 kwietnia 2019 r. Przedmiotowa ustawa powinna wejść w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. W chwili oddawania niniejszego tekstu do druku, dokładna data rozpoczęcia obowiązywania wskazanych przepisów nie była jeszcze znana. Jednakże niniejsze opracowanie bazuje na projekcie ustawy, który ostatecznie został uchwalony.

Ustawa wprowadzająca RODO zmienia zapisy Kodeksu pracy w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych pracowników. Zgodnie ze zmienionym art. 221 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
 4. wykształcenie,
 5. kwalifikacje zawodowe,
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W dotychczasowym brzmieniu tego przepisu pracodawca mógł żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. imiona rodziców,
 3. datę urodzenia,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 5. wykształcenie,
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jak wynika z powyższego porównania, zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie może już żądać od kandydatów do pracy takich danych, jak imiona rodziców. Warto też zwrócić uwagę, że punkt „miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)” został zmieniony na „dane kontaktowe wskazane przez taką osobę”. Powyższe oznacza, że na etapie rekrutacji pracodawca nie może żądać od kandydatów do pracy podania ich adresu zamieszkania lub do korespondencji, jeśli podadzą oni inne dane kontaktowe, np. numer telefonu lub adres e-mail.

Do zakresu danych, jakich może żądać przyszły pracodawca od kandydatów do pracy, dodano także punkt: „kwalifikacje zawodowe”. Poszukując pracownika na dane stanowisko, pracodawca oczekuje od niego posiadania określonych kwalifikacji, jednak w praktyce kandydaci do pracy i tak podawali te informacje w swoich CV. Zaproponowana zmiana jest zatem dostosowaniem przepisów do istniejącej już na rynku pracy praktyki.

Podkreślenia wymaga natomiast fakt, że w § 2 wskazanego przepisu ustawodawca dokonał zastrzeżenia, że pracodawca żąda podania danych osobowych, takich jak: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
 

Ważne!

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych, wynikającą z RODO, w nowych przepisach Kodeksu pracy przyjęto, że pracodawca może żądać od pracownika danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania danej pracy na wskazanym stanowisku pracy.

Każdorazowo żądanie informacji o wykształceniu lub doświadczeniu zawodowym kandydata do pracy musi być uzasadnione rodzajem pracy, jaką będzie on wykonywał. Pracodawca nie może żądać informacji, jeśli nie będzie w stanie wykazać, że mają one związek z obo wiązkami zawodowymi, jakie będzie wykonywał przyszły pracownik.

Przykładowo: jeśli dany rodzaj pracy nie wymaga prowadzenia samochodu, pracodawca nie może od kandydata do pracy żądać informacji o posiadaniu przez niego prawa jazdy.


W znowelizowanym art. 221 Kodeksu pracy zmieniono także treść § 3, określającego dodatkowe dane osobowe, jakich pracodawca może żądać od pracownika (czyli już po zakończeniu rekrutacji), oprócz tych wskazanych powyżej. Zgodnie z tym przepisem pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych
osobowych obejmujących:

 1. adres miejsca zamieszkania,
 2. numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 3. inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 4. wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Dopiero zatem na etapie zatrudniania pracownika pracodawca może od niego żądać podania adresu zamieszkania. Dodatkowo, jeśli w momencie zatrudniania pracownika okazało się konieczne uzyskanie informacji o wykształceniu lub doświadczeniu zawodowym pracownika, pracodawca jest także uprawniony do żądania tych danych.
 

Wazne!

Zgodnie z § 4 powołanego artykułu pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż wskazane powyżej, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

W każdej zatem sytuacji, gdy istnieją szczególne przepisy nakładające na pracodawcę obowiązek uzyskania od pracownika innych danych niż wskazane powyżej, pracodawca może ich żądać. Należy jednak pamiętać o konieczności powołania się na określony przepis prawa.


Istotny jest również § 5 powołanego artykułu, zgodnie z którym udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania podanych danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.
 

Ważne!

Co do zasady pracownik przekazuje pracodawcy informacje o sobie w formie oświadczenia. Jednak pracodawca może żądać od pracownika potwierdzenia posiadanych przez niego kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego. W tym celu może żądać okazania stosownych dokumentów, np. dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów.


Bardzo istotną kwestią, która została uregulowana w nowelizacji Kodeksu pracy, są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy, a w szczególności konieczność lub brak konieczności odbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zagadnienie to budziło wiele wątpliwości i było szeroko komentowane w doktrynie. Obecnie dzięki wprowadzeniu nowych przepisów kwestia odbierania zgody od kandydatów do pracy i pracowników zostały wyjaśnione i doprecyzowane.

W ustawie wprowadzającej RODO znalazła się propozycja dodania do Kodeksu pracy art. 221a, zgodnie z którym zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w art. 221 § 1 i 3, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO (czyli danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych). Dopuszczalne jest zatem udostępnienie przez kandydata do pracy/pracownika innych danych osobowych niż te wskazane w Kodeksie pracy. Przetwarzania takich danych osobowych pracodawca dokonuje na podstawie zgody kandydata do pracy/pracownika.
 

Wskazówka!

Obecnie kandydaci do pracy podają w dokumentach aplikacyjnych szereg informacji o sobie, swoim wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, a nawet zainteresowaniach. Warto zatem pamiętać, że dla pracodawcy podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych, czyli art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

W tym miejscu warto wskazać, że Urząd Ochrony Danych Osobowych w opublikowanym w październiku 2018 r. poradniku „Ochrona Danych Osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” [1] wskazał, że „zwykłe dane osobowe, które wykraczają poza zakres uregulowany przepisami prawa pracy, są przetwarzane przez pracodawcę na podstawie zgody kandydata, która przejawia się przez działanie polegające np. na przesłaniu pracodawcy życiorysu i listu motywacyjnego”.

Powyższe stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych ma duże znaczenie w codziennej praktyce osób zajmujących się rekrutacją. Prowadzi ono do wniosku, że przesłanie przez kandydata do pracy w swoim CV szeregu informacji i dodatkowych danych osobowych nie wymaga od pracodawcy odebrania od tej osoby dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Samo bowiem zawarcie ich w dokumentach aplikacyjnych i przesłanie pracodawcy oznacza zgodę na ich przetwarzanie. W takiej sytuacji kandydat do pracy nie musi podpisywać dodatkowej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Trzeba jednak pamiętać, że tak wyrażona niejako „domniemana zgoda” dotyczy wyłącznie przetwarzania zwykłych danych osobowych. W tym samym poradniku Urząd Ochrony Danych Osobowych wyraźnie wskazał, że przetwarzanie przez pracodawcę szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych), np. o stanie zdrowia, jest możliwe, jeśli kandydat do pracy wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych, z tym że zgoda ta powinna być wyraźna (jak wskazuje Urząd: „np. w formie odrębnego oświadczenia”).

Przetwarzanie tego rodzaju danych osobowych jest także dopuszczalne, jeśli wynika ono z odrębnych przepisów prawa, które nakładają na pracodawcę obowiązek uzyskania od pracownika np. informacji o stanie zdrowia lub niekaralności.


Warto także wskazać, że w powołanym przepisie ustawodawca przyjął, iż brak zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych niż te, których podania wymaga Kodeks pracy, lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, a także nie może powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

Należy pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody jest zawsze dobrowolne. Jeżeli zatem kandydat do pracy lub pracownik wycofa zgodę na przetwarzanie określonych danych osobowych, to pracodawca obowiązany jest zaprzestać dalszego ich przetwarzania. Co więcej, wycofanie zgody lub w ogóle jej niewyrażenie nie może być podstawą gorszego traktowania pracownika lub np. odrzucenia CV kandydata do pracy.

Ponadto w powołanym przepisie ustawodawca wskazał, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody dotyczy danych udos...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem