Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych

Przepisy RODO stworzyły nowe podejście do ochrony danych osobowych, co wiąże się z wieloma wyzwaniami. Aby im sprostać, ustawodawca zadbał o fachowe wsparcie administratorów w postaci inspektora ochrony danych osobowych (obecnie ABI).

Inspektorzy ochrony danych osobowych mają być osobami dysponującymi odpowiednią wiedzą i umiejętnościami w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z nowymi unijnymi regulacjami oraz w profesjonalny sposób działać na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w podmiotach oraz w obrocie gospodarczym.

Rozporządzenie wprowadza szereg istotnych zmian w systemie ochrony danych osobowych oraz zwiększa odpowiedzialność administratora danych, a tym samym przyznaje bardzo dużą rolę inspektorowi ochrony danych. RODO nałożyło na administratorów danych osobowych (w określonych przypadkach) obowiązek wyznaczenia inspektorów ochrony danych oraz wzmocniło ich niezależność i pozycję w strukturach jednostki organizacyjnej.

Przepisy doprecyzowały również wymogi dotyczące fachowego przygotowania (wiedzy i umiejętności) inspektorów oraz wprowadziły ich ochronę przed negatywnymi skutkami działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa danych osobowych.

Ustawodawca unijny określił również zakres zadań inspektorów, którego głównym filarem jest pełnienie funkcji doradczej i kontrolnej procesu przetwarzania danych osobowych oraz działań i decyzji administratorów danych, a także podmiotów przetwarzających dane.                                                                                                              

Administratorzy danych i podmioty przetwarzające dane muszą obligatoryjnie powołać inspektora danych osobowych, gdy są one:

  • organami lub podmiotami publicznymi (z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości);
  • administratorami i operatorami danych, których główna działalność polega na operacjach przetwarzania danych wymagających – ze względu na swój charakter, zakres lub cele – regularnego i systematycznego monitorowania osób na dużą skalę;
  • administratorami i operatorami danych, których główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Zostało to określone w art. 37 ust. 1 RODO.

Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych dotyczy wszystkich jednostek publicznych oraz niektórych firm, gdy:

  • w sektorze prywatnym przetwarzanie danych osobowych jest główną działalnością administratora, czyli oznacza jego zasadnicze, a nie poboczne czynności;
  • w organizacji regularnie monitoruje się zbiory danych osobowych oraz zakres przetwarzanych danych, w tym dane wrażliwe, i przeprowadza ocenę skutków ich przetwarzania – ocena skutków dla ochrony danych powinna mieć zastosowanie w szczególności do operacji przetwarzania o dużej skali, które służą przetwarzaniu znacznej ilości danych osobowych na szczeblu regionalnym, krajowym lu...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem