Obowiązki wynikające z KSC i ich wpływ na procedury ochrony danych osobowych

Bezpieczeństwo informacji (w tym danych osobowych)

KSC co do zasady nie wpływa bezpośrednio na treść obowiązków wynikających z RODO, jak również nie rodzi obowiązku tworzenia w tym zakresie uzupełniającej dokumentacji. KSC jest bowiem ustawą skupiającą się na technicznych aspektach ochrony informacji jako takiej.

Na podstawie art. 8 KSC operatorzy usług kluczowych są zobowiązani do wprowadzenia w ramach przedsiębiorstwa systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym. W praktyce może to oznaczać wdrożenie standardu „System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” zgodnego z normą ISO/IEC 27001. Jest to obecnie jeden z najbardziej popularnych standardów służących do zabezpieczenia ochrony danych w przedsiębiorstwie.

Jak wynika z art. 8 KSC, ww. system zarządzania powinien uwzględniać:

 • prowadzenie systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia incydentu (zdarzenia, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo – przyp. autora) oraz zarządzanie tym ryzykiem, co jest jednym z kluczowych elementów wdrożenia normy ISO/IEC 27001; w tym zakresie zasadne byłoby również dokonanie implementacji normy ISO 22301, która określa zasady zarządzania ciągłością działania usług w celu minimalizacji wpływu incydentów na działanie przedsiębiorstwa;
 • wdrożenie odpowiednich i proporcjonalnych do zminimalizowania wystąpienia ryzyka środków technicznych (np. kryptografia, profilowanie, oprogramowania antywirusowe, aktualizacje oprogramowania itp.) oraz organizacyjnych (np. kontrola dostępu do pomieszczeń, zarządzanie uprawnieniami dostępu, monitoring, regulaminy instalowania „zewnętrznego” oprogramowania);
 • przeciwdziałanie potencjalnym niebezpieczeństwom i reagowanie na powstałe naruszenia integralności systemu (sporządzanie kopii zapasowych celem przywrócenia ciągłości działania systemów, sporządzenie planów awaryjnych na wypadek zaistnienia incydentu, systematyczne aktualizacje oprogramowania, prowadzenie dzienników zdarzeń, ustalenie wewnętrznych procedur odnośnie zgłaszania incydentów, stosowanie zabezpieczeń w zależności od stopnia poufności informacji);
 • utrzymywanie środków łączności umożliwiających prawidłową i bezpieczną komunikację w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, np. dla celów zgłoszenia odpowiednim jednostkom zaistnienia incydentu;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego służącego do świadczenia usługi kluczowej/cyfrowej.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 KSC dostawcy usług cyfrowych są natomiast zobowiązani do podejmowania właściwych i proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zarządzania ryzykiem, na jakie narażone są systemy informacyjne. I choć nie spoczywa na nich obowiązek wdrożenia ww. systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym, to w celu realizacji zobowiązań nałożonych na mocy KSC oraz RODO (obie regulacje są oparte na zasadzie risk-based approach, czyli podejściu, w którym kluczowe jest bieżące szacowanie i analiza ryzyka), dobrą praktyką będzie wdrożenie w przedsiębiorstwie tak normy ISO/IEC 27001, jak i ISO 22301. Wniosek ten potwierdza brzmienie art. 17 ust. 2 i 3 KSC, zgodnie z którym dostawcy usług cyfrowych powinni wdrożyć m.in.: środki bezpieczeństwa systemów oraz obiektów, ustalić zasady postępowania dotyczącego obsługi incydentu, zarządzać ciągłością działania dostawcy, zapobiegać i minimalizować wpływ incydentów na świadczenie usługi cyfrowej.

Warto podkreślić, że wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania bezpieczeństwem w zgodzie z ww. normami ISO realizowałoby także cele wskazane w RODO, mianowicie:

 • art. 32 RODO, tj. zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych,
 • art. 33 ust. 5 RODO, tj. dokumentowanie naruszeń danych osobowych, w tym okoliczności, skutków oraz podjętych działań zaradczych,
 • art. 35 RODO, tj. obowiązek przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla danych osobowych w związku z rodzajem przetwarzania, który rodzi wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby fizycznej.

Wdrożenie wewnętrznych struktur organizacyjnych lub umowa z podmiotem świadczącym usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa

Zgodnie z zapisami art. 14 ust. 1 KSC operatorzy usług kluczowych są dodatkowo zobowiązani do powołania wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo bądź też do zawarcia umowy z podmiotem trzecim, który świadczy usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Obowiązek ten jest ograniczony terminem trzymiesięcznym, liczonym od dnia doręczenia danemu podmiotowi decyzji o uznaniu go za operatora usługi kluczowej.

Wewnętrzne struktury organizacyjne lub podmiot zewnętrzny mają odpowiadać za obsługę cyberbezpieczeństwa w ramach przedsiębiorstwa. Możliwe jest więc, że w ramach tak świadczonych usług wsparcia technicznego będą przetwarzane dane osobowe osób fizycznych, w szczególności pracowników.

Osoby zatrudnione w wewnętrznych strukturach organizacyjnych powinny więc posiadać stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem kategorii tych danych, które będą przetwarzane w ramach kompetencji właściwych dla danego stanowiska.

Z kolei w ramach umów w przedmiocie świadczenia usług z zakresu cyberbezpieczeństwa zawieranych z podmiotem zewnętrznym należałoby zawrzeć dodatkową umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (stanowiącą np. integralny załącznik do umowy głównej).

W przypadku zaś negocjowania przez operatora kluczowego postanowień „głównej” umowy o świadczenie usług cyberbezpieczeństwa, zawieranej z wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym, należałoby zadbać o następujące postanowienia dotyczące:

 • oświadczeń podmiotu zewnętrznego dotyczących warunków organizacyjnych umożliwiających bezpieczną realizację umowy (jak np. wdrożenie w ramach włas­nej działalności ISO/IEC 27001, ISO 22301, stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych);
 • określenia zobowiązań podmiotu zewnętrznego w zakresie:
 1. analizy ryzyka wystąpienia incydentów naruszających bezpieczeństwo działania systemu informatycznego,
 2. kontroli dostępu, w tym zarządzania system...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem