Ocena i zarządzanie ryzykiem w spółce – wzór dokumentu

OGÓLNA OCENA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
DLA OCHRONY PRZETWARZANYCH DANYCH
OSOBOWYCH W SPÓŁCE ……………….

 

OPRACOWAŁA:

 

powołana decyzją nr 0000/2018 Prezesa Spółki …………… Sp. z o.o. z dnia ……….. r. grupa robocza do opracowania i wdrożenia wewnętrznych regulacji w …………. Sp. z o.o. mających na celu dostosowanie wewnętrznych procedur do wymogów stawianych przez rozporzą­dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zwana dalej grupą roboczą

 

SPIS TREŚCI:

1... KONTEKST PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2... GRANICE I ZAKRES ANALIZY RYZYKA

3... WYBÓR METODY ANALIZY RYZYKA

4... IDENTYFIKACJA I OSZACOWANIE ZASOBÓW (AKTYWÓW)

5... IDENTYFIKACJA I OSZACOWANIE NASTĘPSTW WYSTĄPIENIA INCYDENTU

6... OPIS ŚRODOWISKA – ZABEZPIECZENIA

7... IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I OKREŚLENIE ICH POZIOMU

8... IDENTYFIKACJA PODATNOŚCI NA RYZYKA, OKREŚLENIE ICH POZIOMU

9... OKREŚLENIE WIELKOŚCI RYZYK – WYZNACZENIE POZIOMÓW ZIDENTYFIKOWANYCH RYZYK

 10. IDENTYFIKACJA I OSZACOWANIE RYZYKA

 11. OCENA RYZYKA

 12. OCENA RYZYK – PODSUMOWANIE

 

1. KONTEKST PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W spółce ……….. Sp. z o.o. są przetwarzane dane osobowe niżej wyszczególnionych grup osobowych:

1)   pracowników spółki,

2)   najemców i członków ich rodzin,

3)   adresatów działań marketingowych,

4)   kontrahentów – najemców lokali użytkowych,

5)   kandydatów ubiegających się o pracę w spółce,

6)   najemców lokali mieszkalnych,

7)   dłużników spółki,

8)   osób fizycznych składających skargi i wnioski,

9)   interesantów, klientów, petentów – zarejestrowanych w rejestrach ruchów osobowych,

 10)                                  adresatów i nadawców korespondencji,

 11)                                                       członków rad nadzorczych,

 12)                                       oferentów – potencjalnych klientów,

 13) osób fizycznych ujętych w zasobach archiwalnych spółki,

 14)                     zleceniobiorców zamówień – osób fizycznych,

 15) korzystających z pomocy w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 16)                                      dziennikarzy, rzeczników prasowych,

 17)                                          ujętych w aktach spraw sądowych,

 18)                                                         przywołanych w opiniach.

 

Dane osobowe osób fizycznych wyszczególnionych w powyższych grupach są przetwarzane w ……………. Sp. z o.o. na podstawie:

 • przepisów prawa, z których wynika konieczność przetwarzania tych danych, takich jak:
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
  poz. 1257 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
  poz. 200 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1474 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2191 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 z późn. zm.),
 • ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 847 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
  poz. 1065 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1222 z późn. zm.),
 • inne przepisy prawa (w tym wewnętrzne spółki), z których wynika konieczność przetwarzania tych danych;
 • umów zawartych pomiędzy zainteresowanymi stronami;
 • wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych zainteresowanych osób, których dane dotyczą;
 • innych podstaw ich przetwarzania, o których mowa w art. 9 ust. 1, 2 i 3 RODO.

Cele przetwarzania tych danych:

 • realizacja prawa do zakwaterowania najemców i członków ich rodzin,
 • korzystanie przez najemców i ich rodzin z innych form realizacji świadczeń w zakresie zakwaterowania,
 • korzystanie z innych form zakwaterowania w zasobie spółki (np. najem),
 • dzierżawienie lub wynajmowanie lokali użytkowych z zasobu spółki,
 • współpraca biznesowa ze spółką osób fizycznych,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • zainteresowanie innymi formami współpracy ze spółką osób fizycznych,
 • składanie skarg i wniosków,
 • działania marketingowe,
 • inne.

 

2. GRANICE I ZAKRES ANALIZY RYZYKA

 

Dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w ……….. Sp. z o.o. w ……….. przy ul. …………………….

 

Dane przetwarzane są w systemie informatycznym, zwanym także Zintegrowanym Systemem Informatycznym (ZSI), oraz w formie papierowej przez upoważnionych pracowników spółki.

 

Zakres analizy ryzyka obejmuje dane osobowe wszystkich grup osobowych wyszczególnionych w poprzednim punkcie.

 

3. WYBÓR METODY ANALIZY RYZYKA

 

Szacowanie ryzyka dla bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ………….. Sp. z o.o. (całościowy proces analizy i oceny ryzyka) przeprowadzono zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (RODO) z uwzględnieniem:

 • Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania,
 • Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27005:2014-01 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.

 

Analiza ryzyka została przeprowadzona na podstawie metody CRAMM (Crisis Risk Analysis and Management Method).

 

Wybrana metoda jest metodą uproszczoną, ale opartą na tych samych zasadach i wykorzystującą te same procesy, co większość standardowych metod. Ryzyko zostanie oszacowane jakościowo na podstawie wybranego poziomu wymagań bezpieczeństwa związanego z ochroną poufności, integralności i dostępności informacji. W celu scharakteryzowania wybranego poziomu używana będzie skala 4-stopniowa.

 

Przyjęto, że wielkość szacowanego ryzyka będzie obliczana wg następującej formuły:

 

R = S × P

 

gdzie:

R – wielkość szacowanego ryzyka,

S – wielkość straty, gdy wystąpi rozpatrywane zdarzenie,

P – prawdopodobieństwo wystąpienia rozpatrywanego zdarzenia.

 

4. IDENTYFIKACJA I OSZACOWANIE ZASOBÓW (AKTYWÓW)

 

Grupa wdrożeniowa (do opracowania i wdrożenia wewnętrznych regulacji mających na celu dostosowanie
wewnętrznych procedur do wymogów stawianych przez RODO) wraz z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i funkcjonowanie systemu ochrony danych osobowych opracowała listę wszystkich zasobów mających podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

 

Identyfikacja zasobów wymagających ochrony obejmuje informacje przetwarzane w systemach informatycznych, jak również osoby, usługi, oprogramowanie, dane i sprzęt oraz inne elementy mające wpływ na bezpieczeństwo tych informacji.

 

Wyniki identyfikacji i szacowania zasobów zawarto w tabeli w załączniku nr 1.

 

Oszacowanie wartości zasobów nastąpiło na podstawie materiałów otrzymanych z jednostek i komórek organizacyjnych spółki.

5. IDENTYFIKACJA I OSZACOWANIE NASTĘPSTW WYSTĄPIENIA INCYDENTU

 

W poprzednim punkcie zidentyfikowano wszystkie zasoby (aktywa) w ustalonym zakresie, w tym:

 • przetwarzane dane osobowe,
 • wyposażenie środowiska,
 • użytkownicy systemu teleinformatycznego,
 • usługi, jakie zapewnia system,
 • sprzęt i oprogramowanie,
 • dobra niematerialne, w tym wyszkolony personel.

 

W celu zidentyfikowania następstw wystąpienia incydentu pod względem ochrony poufności, integralności i dostępności informacji przyjęto niżej wymienione wartości liczbowe dla każdej z tych kategorii.

 

Dla następstw/skutków utraty poufności (Sp):

 • Jeżeli utrata poufności odnosi się do pojedynczych przypadków i nie wiąże się z odpowiedzialnością karną
  albo administracyjną osób odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony takiej informacji, należy przyjąć Sp = 1. Wskazane skutki w kontekście urzeczywistnienia się analizowanego zagrożenia nie prowadzą do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych dla osób fizycznych.
 • Jeżeli utrata poufności dotyczy informacji o charakterze danych zwykłych lub odnosi się do licznych przypadków, jednak nie wiąże się z odpowiedzialnością karną albo administracyjną osób odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony takiej informacji, należy przyjąć Sp = 2. Skutki mogą prowadzić do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych dla osób fizycznych, jednak nie są one wysokie.
 • Jeżeli utrata poufności dotyczy informacji o charakterze wrażliwym lub odnosi się do licznych przypadków, wpływa w sposób znaczący na wizerunek urzędu i organu, który ten urząd obsługuje, jednak nie wiąże się z odpowiedzialnością karną osób odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony takiej informacji, ale może wiązać się z odpowiedzialnością administracyjną, należy przyjąć Sp = 3. Skutki mogą prowadzić do wysokiego uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub nie­majątkowych dla osób fizycznych.
 • Jeżeli utrata poufności może prowadzić do naruszenia interesów osób trzecich i może prowadzić do roszczeń odszkodowawczych ze strony tych osób, a także do odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony takiej informacji, należy przyjąć Sp = 4. Skutki mogą prowadzić do wysokiego uszczerbku
  fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych dla osób fizycznych.

 

Dla następstw/skutków utraty integralności (Si):

 • Jeżeli spowodowana zagrożeniem utrata integralności informacji jest łatwo wykrywalna i przywrócenie integralności nie powoduje nadmiernych kosztów, należy przyjąć Si = 1.
 • Jeżeli spowodowana zagrożeniem utrata integralności informacji jest trudno wykrywalna i informacja taka może zostać użyta w procesach decyzyjnych, jednak istnieje możliwość skorygowania decyzji, należy przyjąć Si = 2.
 • Jeżeli spowodowana zagrożeniem utrata integralności informacji jest trudno wykrywalna, a informacja taka może zostać użyta w procesach decyzyjnych i nie istnieje możliwość skorygowania decyzji, należy przyjąć Si = 3.
 • Jeżeli spowodowana zagrożeniem utrata integralności informacji może okazać się niewykrywalna, należy przyjąć Si = 4.

 

Dla następstw/skutków utraty dostępności (Sd):

 • Jeżeli czas utraty dostępności informacji lub usług systemu spowodowany materializacją zagrożenia mieści się w okresie założonym w planie zapewnienia ciągłości działania (RTO – Recovery Time Objective)[1], a przywrócenie pełnego dostępu do informacji lub usług systemu nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, należy przyjąć Sd = 1. Dostęp musi nastąpić w dłuższym przedziale czasu.
 • Jeżeli czas utraty dostępności informacji lub usług systemu spowodowany zagrożeniem mieści się w okresie założonym w planie zapewnienia ciągłości działania (RTO – Recovery Time Objective), ale przywrócenie dostępu do informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami, należy przyjąć Sd = 2. Dostęp musi nastąpić w ciągu
  kilku dni.
 • Jeżeli czas utraty dostępności informacji lub usług systemu spowodowany zagrożeniem znacząco nie mieści
  się w okresie założonym w planie zapewnienia ciągłości działania (RTO – Recovery Time Objective), należy przyjąć Sd = 3. Dostęp musi nastąpić w ciągu kilku godzin.
 • Jeżeli czas utraty dostępności informacji lub usług systemu spowodowany zagrożeniem wielokrotnie przekracza czas założony w planie zapewnienia ciągłości działania (RTO – Recovery Time Objective) lub jeżeli spowodowana zagrożeniem utrata dostępności informacji jest nieodwracalna, należy przyjąć Sd = 4. Dostęp musi nastąpić w ciągu kilku minut.

 

Uwaga:

W praktyce może pojawić się problem korelacji atrybutu dostępności z atrybutem integralności, przyjmujący postać dylematu – czy informacja zniekształcona poprzez utratę integralności jest informacją dostępną, czy też wraz z utratą integralności nastąpiła utrata dostępności. Na potrzeby niniejszej analizy należy przyjąć, że utrata integralności informacji nie powoduje automatycznej utraty dostępności. Atrybuty dostępności i integralności informacji należy rozpatrywać rozłącznie.

 

Podczas doboru wartości przypisywanej skutkowi dla odpowiednich atrybutów bezpieczeństwa informacji, należy przyjąć ogólną zasadę, że o ile materializacja zagrożenia, z uwagi na istotę tego zagrożenia, nie wywołuje wpływu na dany atrybut bezpieczeństwa informacji, należy przyjąć Sd, i, p = 0.

 

Kierując się wyżej wymienionymi kryteriami, grupa robocza oszacowała prawdopodobieństwo ewentualnych następstw, rozpatrując je odrębnie dla poufności, integralności i dostępności.

 

Są to typowe składowe S przy wyliczaniu ryzyka R = S × P.

Wyniki identyfikacji i szacowania następstw wystąpienia incydentu zawarto w tabeli w załączniku nr 2.

 

Każdemu zasobowi przyporządkowano potencjalny uszczerbek, jaki mogłaby ponieść osoba, której dane są przetwarzane, w przypadku utraty poufności, integralności, dostępności.

 

Następstwa zostały zidentyfikowane głównie w kontekście naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

 

6. OPIS ŚRODOWISKA – ZABEZPIECZENIA

 

Obiekty, w których przetwarzane są dane osobowe, są zlokalizowane w …………. przy ul. …………… (Biuro Spółki …………………..).

 

Ochrona fizyczna pomieszczeń obejmuje zespół przedsięwzięć mających na celu zapewnienie stałej kontroli nad przetwarzanymi danymi osobowymi i jest realizowana przez osoby przeszkolone, w tym przez personel bezpieczeństwa, zapewniające m.in. kontrolę dostępu do pomieszczeń i obszarów, w których są przetwarzane dane osobowe, oraz nadzór nad technicznymi środkami wspomagającymi ochronę fizyczną, a także reagowanie na syg­nały alarmowe lub techniczne, incydenty.

 

Ochronę techniczną pomieszczeń systemu teleinformatycznego stanowią zabezpieczenia uniemożliwiające lub opóźniające wtargnięcie do pomieszczenia osób nieuprawnionych w sposób niezauważony lub z użyciem siły.

Ochrona systemu informatycznego obejmuje m.in. następujące aspekty bezpieczeństwa:

 • bezpieczeństwo fizyczne,
 • fizyczne bezpieczeństwo nośników danych osobowych,
 • kontrolę dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • nadawanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych,
 • ewidencję osób korzystających z systemu informatycznego.

 

Należy nadmienić, iż zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 24 RODO przeprowadzono następujące działania:

 • Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
 • Jeżeli jest to proporcjonalne do czynności przetwarzania, środki, o których mowa powyżej, obejmują wdrożenie przez administratora odpowiedniej polityki ochrony danych.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, organizacja systemu przetwarzania danych osobowych, ochrona techniczna pomieszczeń, zasady dostępu do pomieszczeń, nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz zakres ich przetwarzania zostały opisane w Polityce Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych.

7. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I OKREŚLENIE ICH POZIOMU

 

Dla środowiska budynku biurowego spółki rozważano zagrożenia spowodowane przez:

 • celowe działanie człowieka,
 • przypadkowe działanie człowieka,
 • działania sił przyrody oraz wpływ warunków atmo­sferycznych,
 • działanie innych czynników niezależnych od człowieka.

 

Rozpatrzono także warunki wewnętrzne jednostki organizacyjnej, w tym w szczególności następujące zagadnienia:

 • zniszczenia fizyczne,
 • zjawiska naturalne,
 • utrata podstawowych usług,
 • zakłócenia spowodowane promieniowaniem,
 • naruszenia bezpieczeństwa informacji,
 • awarie techniczne,
 • nieautoryzowane działania,
 • naruszenie bezpieczeństwa funkcji.

 

W wyżej wymienionych zagadnieniach analizie poddane zostały typowe zagrożenia, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla chronionych zasobów.

 

Przy określaniu listy zagrożeń grupa robocza rozważyła zagrożenia typowe dla jednostki organizacyjnej, posiłkując się zidentyfikowanymi zagrożeniami z Normy PN-ISO/IEC 27005:2014-01 oraz dostępnej literatury.

W tabeli wykorzystano następujące oznaczenia:

N  – siły natury i inne zdarzenia niewynikające z działalności człowieka,

U  – umyślne/celowe działania człowieka skierowane przeciwko zasobom,

P   – przypadkowe działania człowieka, które mogą wykasować, zmodyfikować, zniszczyć lub uszkodzić zasoby.

 

Jednocześnie grupa robocza oszacowała poziom zagrożenia dla zasobów jednostki organizacyjnej.

 

Poziom zagrożenia scharakteryzowano, posługując się skalą 3-stopniową:

 • niski,
 • średni,
 • wysoki.

 

Opracowana lista przewidywanych zagrożeń dla przetwarzanych danych i zasobów pozwoliła wytypować obszary, w których powinny zostać wprowadzone stosowne środki ochrony. Ma to swoje odzwierciedlenie w dalszym procesie analizy ryzyka.

 

Uwaga: Podczas następnej (cyklicznej) oceny analizy ryzyka możliwe jest uzupełnienie potencjalnych zagrożeń. Zmiana taka wpłynie na konieczność uwzględnienia tego zagrożenia w następnej analizie. Nowe zagrożenia dostaną nowe identyfikatory. Zagrożenia wycofane pozostaną jako archiwalne.

 

Nr
zagrożenia

Rodzaj

Zagrożenie

Źródło

Poziom
zagrożenia

ZG-1

Zniszczenia
fizyczne

Pożar

P, U, N

średni

ZG-2

Zalanie

P, U, N

średni

ZG-3

Zanieczyszczenie

P, U, N

średni

ZG-4

Katastrofa budowlana, poważny wypadek

P, U, N

niski

ZG-5

Zniszczenie urządzeń lub nośników

P, U, N

średni

ZG-6

Pył, korozja, wychłodzenie

P, U, N

niski

ZG-7

Zjawiska
naturalne

Zjawiska klimatyczne (np. smog,
ekstremalne temperatury, wilgotność)

N

niski

ZG-8

Zjawiska pogodowe (np. piorun, huragan)

N

średni

ZG-9

Powódź

N

niski

ZG-10

Utrata
podstawowych usług

Awaria systemu klimatyzacji

P, U

średni

ZG-11

Utrata dostaw prądu

P, U, N

średni

ZG-12

Utrata możliwości korzystania z łączy
telekomunikacyjnych

P, U

średni

ZG-13

Zakłócenia
spowodowane promieniowaniem

Promieniowanie elektromagnetyczne

P, U, N

średni

ZG-14

Promieniowanie cieplne

P, U, N

średni

ZG-15

Naruszenie
bezpieczeństwa
informacji

Przechwycenie sygnałów na skutek
zjawiska interferencji

U

niski

ZG-16

Szpiegostwo zdalne, terroryzm, wandalizm

U

średni

ZG-17

Wykorzystanie promieniowania
ujawniającego (w tym podsłuch)

U

niski

ZG-18

Kradzież nośników lub dokumentów

U

średni

ZG-19

Kradzież urządzenia

U

niski

ZG-20

Odtworzenie z powtórnie wykorzystanych nośników

U

niski

ZG-21

Ujawnienie

P, U

średni

ZG-22

Dane z niewiarygodnych źródeł

P, U

średni

ZG-23

Manipulowanie urządzeniem

U

niski

ZG-24

Sfałszowanie oprogramowania

P, U

niski

ZG-25

Wyłudzenie, fałszowanie dokumentów – nośników, kluczy, haseł dostępu itp.

U

wysoki

ZG-26

Awarie techniczne

Awaria urządzenia

P

średni

ZG-27

Niewłaściwe funkcjonowanie
oprogramowania i urządzeń

P

średni

ZG-28

Naruszenie zdolności utrzymania systemu informacyjnego

P, U

niski

ZG-29

Nieautoryzowane działania

Nieautoryzowane użycie urządzeń

U

niski

ZG-30

Nieuprawnione kopiowanie oprogramowania

U

niski

ZG-31

Użycie fałszywego lub skopiowanego
oprogramowania

P, U

niski

ZG-32

Zniekształcenie danych

U

niski

ZG-33

Nielegalne przetwarzanie danych

U

niski

ZG-34

Naruszenie
bezpieczeństwa funkcji

Błędy, pomyłki użytkowników i administratorów

P

średni

ZG-35

Zaniedbania użytkowników i administratorów

P, U

średni

ZG-36

Odmowa działania

U

niski

ZG-37

Niedostępność pracowników (choroba
ważnych osób, niedobór pracowników)

P, U, N

niski

 

 

8. IDENTYFIKACJA PODATNOŚCI NA RYZYKA, OKREŚLENIE ICH POZIOMU

 

W celu określenia podatności na ryzyka opracowano listę słabych punktów (podatności) bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w jednostce organizacyjnej, ułożoną wg prawdopodobieństwa ich wykorzystania przez wcześniej zidentyfikowane zagrożenia.

 

Każdy element z listy potencjalnych słabych punktów (podatności) bezpieczeństwa przetwarzanych danych został oszacowany pod względem prawdopodobieństwa jego wykorzystania przez zidentyfikowane wcześniej zagrożenia. Pozwoliło to na określenie poziomu podatności, polegające na przypisaniu każdej zidentyfikowanej wcześniej słabości odpowiedniej wartości, np.: niski, średni, wysoki, ekstremalny.

 

Dla oszacowania poziomu podatności przyjęto następujące wartości:

 • 0 – brak podatności,
 • 1 – niski poziom podatności,
 • 2 – średni poziom podatności,
 • 3 – wysoki poziom podatności,
 • 4 – ekstremalny poziom podatności.

 

Tabelę oceny podatności poszczególnych aktywów (zasobów) na zdefiniowane powyżej zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 3.

 

9. OKREŚLENIE WIELKOŚCI RYZYK – WYZNACZENIE POZIOMÓW ZIDENTYFIKOWANYCH RYZYK

 

Na potrzeby metody oceny naruszenia praw i wolności osób fizycznych przyjęto następujący rozkład ryzyka:

 

Macierz rozkładu oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych

 

 

 

Ocena skutków

 

 

1

2

3

4

Ocena prawdopodobieństwa

(podatność)

1

1

2

3

4

2

2

4

6

8

3

3

6

9

12

4

4

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem