Ocena pracownika a RODO

Nie ulega wątpliwości, że pracodawcy właściwie cały czas oceniają swoich pracowników. Często dokonują tej oceny nawet zupełnie nieświadomie i mimo­chodem, np. stwierdzając, że w danej konfliktowej sytua­cji pracownik zachował się prawidłowo i np. uspokoił klienta, kiedy ten miał pretensje o niewłaściwie wykonaną usługę, albo wręcz przeciwnie – doprowadził do eskalacji emocji u klienta, w wyniku czego firma straciła zlecenie. Jest to zupełnie naturalne, że taką „wewnętrzną” ocenę pracodawca kształtuje na podstawie swoich subiektywnych odczuć niepodlegających żadnym ramom prawnym.

Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej, jeżeli pracodawca decyduje się na przeprowadzanie w swojej firmie formalnej oceny pracowników.

Czy pracodawca może przeprowadzać ocenę pracowników?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że pracodawca może, a czasem wręcz powinien przeprowadzać formalną ocenę pracowników.

Zgodnie bowiem z art. 94 ust. 9 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy.
 

Wskazówka

Przedsiębiorca, kształtując swoją politykę kadrową, powinien wypracować jasne i konkretne kryteria, na podstawie których dokonuje oceny swoich pracowników.

W mniejszych przedsiębiorstwach ocena pracowników zazwyczaj jest przeprowadzana nieformalnie.
Natomiast w większych zakładach pracy, w szczególności jeśli pracodawca planuje awanse albo zwiększoną redukcję zatrudnienia, powinien zadbać o wskazanie jednolitych kryteriów, na podstawie których będą wybierani pracownicy wytypowani do awansu lub zwolnienia.

W takich sytuacjach dokonywanie okresowych ocen pracowników może okazać się bardzo pomocnym narzędziem do motywowania pracowników do wydajniejszej pracy.


W jakich sytuacjach przeprowadzanie ocen pracowników jest szczególnie wskazane?

Zgodnie z art. 183c § 1 Kodeksu pracy „pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości”.

Ustalenie, że praca jednej osoby ma taką samą wartość jak praca innej osoby na podobnym stanowisku pracy, może nastręczać wielu trudności. W przypadku pracowników fizycznych nie stanowi to wielkiego problemu, gdyż zazwyczaj moją oni narzucone normy pracy, co pozwala na szybkie i obiektywne porównanie ich pracy. Natomiast w przypadku pracowników umysłowych jest to dużo trudniejsze, tym bardziej że czasem zdarza się, iż pracownicy pracujący na bardzo podobnych stanowiskach mają różny zakres obowiązków, co w praktyce może być trudne do porównania.

W takich sytuacjach prowadzenie oceny pracowników na podstawie ustalonych, obiektywnych kryteriów powoduje, że osoby oceniające mogą łatwiej wyjść obronną ręką z zarzutów dotyczących np. nierównego wynagrodzenia.

Co również bardzo istotne, § 2 powołanego przepisu stanowi, że wynagrodzenie obejmuje wszystkie składniki bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.
 

Wskazówka

Pracodawca powinien pamiętać, że prawo do jednakowego wynagrodzenia obejmuje także prawo do równego dostępu do dodatkowych składników wynagrodzenia, np. premii, nagród, ale także niepieniężnych benefitów, jak karnet na siłownię czy prywatna opieka medyczna.

Tego rodzaju kwestie warto uregulować w regulaminie pracy albo regulaminie wynagradzania. Należy dokładnie ustalić, w jakich przypadkach pracownik zyskuje prawo do premii, np. za wyniki pracy, albo na jakich stanowiskach przysługuje prawo do dodatkowych benefitów.

Z tych zapisów powinno wyraźnie wynikać, kiedy pracownik uzyskuje prawo do określonego składnika wynagrodzenia, np. przyznanie premii za określoną ilość sprzedanego towaru albo procent od wartości zawartej umowy.


Jakie kryteria pracodawca może wziąć pod uwagę przy ocenie pracowników?

W art. 183c § 3 Kodeksu pracy wskazano, że pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

W tym kontekście bardzo ciekawy jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt: I BP 10/17 (Legalis 1883220), w którym sąd uznał, że najważniejszymi kryteriami doboru do zwolnienia powinny być: przydatność pracownika do pracy, jego kwalifikacje i umiejętności zawodowe, doświadczenie zawodowe, staż i przebieg dotychczasowej pracy, dyspozycyjność wobec pracodawcy. (...) kryteria odnoszące się do osobistej sytuacji pracownika, jak z jednej strony stan rodzinny i obowiązek utrzymania rodziny, zwłaszcza samotne wychowywanie dzieci czy ich nie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem