Ochrona danych osobowych w świetle ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw­działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa)

Stanowisko Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W związku z aktualną sytuacją związaną z epidemią Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał oświadczenie, w którym zaznaczył, iż przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem. Prezes UODO podkreślił, iż przepisy specustawy nie stoją w sprzeczności z zasadami przetwarzania danych osobowych i nie naruszają RODO. Artykuł 17 specustawy daje możliwość wydawania przez Głównego Inspektora Sanitarnego bądź działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego m.in. pracodawcom decyzji nakładających określone obowiązki (np. podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądania od nich informacji w tym zakresie) bądź zaleceń i wytycznych określających sposób postępowania w trakcie realizacji zadań.

Również Prezes Rady Ministrów, na podstawie art. 11 ust. 2 specustawy, może w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki – wydawać polecenia obowiązujące np. przedsiębiorców. Polecenia te są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

Prezes UODO zwraca uwagę, iż przepisy te są w zgodzie z RODO z uwagi na art. 9 ust. 2 lit. i RODO (w odniesieniu do danych osobowych szczególnych kategorii) i z uwagi na art. 6 ust. 1 lit. d RODO (w odniesieniu do danych osobowych zwykłych).

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. i RODO można przetwarzać dane osobowe szczególnych kategorii, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową.

Jeżeli chodzi natomiast o dane osobowe zwykłe, to przetwarzanie jest możliwe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO), gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Prezes UODO podkreślił także, iż odnośnie do wszelkich szczegółów dotyczących realizacji działań związanych z walką z koronawirusem należy zwracać się do Głównego Inspektora Sanitarnego jako organu właściwego w tej sprawie.

Należy więc śledzić na bieżąco komunikaty Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Stanowisko Europejskiej Rady Ochrony Danych

W dniu 19 marca 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych wystosowała własne oświadczenie, wskazując, iż zasady ochrony danych (w tym RODO) nie ograniczają środków podejmowanych w ramach walki z pandemią koronawirusa. Rada wyraźnie podkreśliła jednak, iż nawet w tych wyjątkowych okolicznościach zarówno administrator, jak i podmiot przetwarzający muszą zapewnić ochronę danych osobowych osób, których dane dotyczą. Wszelkie podejmowane środki powinny być zgodne z ogólnymi zasadami prawa i nie mogą być nieodwracalne. Ograniczenia wolności mogą być podejmowane, ale pod warunkiem że są proporcjonalne i ograniczone do okresu nadzwyczajnego.

Zgodność z prawem przetwarzania

Jeżeli chodzi o podstawy prawne przetwarzania danych, EROD wskazała, że w RODO istnieją odpowiednie regulacje, które umożliwiają legalne przetwarzanie danych w kontekście epidemii zgodnie z prawem krajowym i na określonych w nim warunkach. Jeżeli więc np. pracodawca będzie działał w oparciu te regulacje, nie będzie potrzeby pobierania zgody na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych.

Przetwarzanie przez organy publiczne

EROD podkreśliła, że przetwarzanie przez właściwe organy publiczne danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych, znajduje swoje uzasadnienie w art. 6 i 9 RODO, w szczególności gdy wchodzą one w zakres mandatu prawnego organu publicznego przewidzianego w ustawodawstwie krajowym oraz warunków wskazanych w RODO.

Przetwarzanie w związku z zatrudnieniem

Jeżeli chodzi o zatrudnienie, przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę może być konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu będzie on podlegał, np. w zakresie obowiązków związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy (zob. art. 9 ust. 2 lit. b RODO). Rada przypomina również, iż możliwe są odstępstwa od zakazu przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii, gdy jest to konieczne ze względu na istotny interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. i RODO) lub gdy istnieje potrzeba ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. c RODO), ponieważ motyw 46 wyraźnie odnosi się do kontroli epidemii.

Przetwarzanie danych telekomunikacyjnych

W przypadku danych telekomunikacyjnych dotyczących lokalizacji konieczne jest przestrzeganie przepisów krajowych wdrażających dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej. Co do zasady dane dotyczące lokalizacji mogą być wykorzystywane przez operatora ty...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem