Ochrona sygnalistów – jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy w zakresie zgłaszania naruszeń i sankcji?

W kwietniu 2022 r. został opublikowany nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tzw. ustawy o sygnalistach. Przedmiotowa ustawa ma za zadanie implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Przedmiotowe przepisy powinny zostać wdrożone w terminie do 16 grudnia 2021 r. Obecnie zatem polskie prawodawstwo jest już spóźnione w zakresie wprowadzenia tych przepisów. Co więcej, aktualny projekt ciągle jest poddawany konsultacjom, w związku z czym przepisy omawiane w niniejszej publikacji mogą jeszcze ulec zmianie.

Zgłoszenie naruszeń – jak wyglądają projektowane przepisy

Zgodnie z projektowanymi przepisami obowiązek wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (zwanej dalej „procedurą wewnętrzną”), dotyczy pracodawców, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 50 osób.

Zgodnie z projektem ustawy procedura wewnętrzna powinna określać:

  • wewnętrzną jednostkę organizacyjną, osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego lub podmiot zewnętrzny, upoważnione przez podmiot prawny do przyjmowania zgłoszeń;
  • sposoby przekazywania zgłoszeń przez zgłaszającego wraz z jego adresem do kontaktu;
  • bezstronną, wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnione do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej;
  • obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
  • obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez wyznaczoną jednostkę organizacyjną lub osobę;
  • maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, nieprzekraczający trzech miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lub, w wypadku nieprzekazania tego potwierdzenia, siedmiu dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
  • zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organów publicznych oraz, w stosownych sytuacjach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

Wskazane wyżej wymogi są co do zasady obligatoryjne dla wszystkich tego typu procedur. Omawiane przepisy wsk...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem