Odpowiedzialność odszkodowawcza

Administrator uczestniczący w przetwarzaniu danych odpowiada za powstałe szkody spowodowane niewłaściwym przetwarzaniem danych z naruszeniem przepisów RODO. Podmiot przetwarzający dane osobowe odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem tylko wtedy, gdy nie dopełnił obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom (art. 82 ust. 2 rozporządzenia).

Administrator lub podmiot przetwarzający zostają zwolnieni z odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli udowodnią, że w żaden sposób nie ponoszą winy za zdarzenie, które do...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem