Odpowiedzialność odszkodowawcza

Administrator uczestniczący w przetwarzaniu danych odpowiada za powstałe szkody spowodowane niewłaściwym przetwarzaniem danych z naruszeniem przepisów RODO. Podmiot przetwarzający dane osobowe odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem tylko wtedy, gdy nie dopełnił obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom (art. 82 ust. 2 rozporządzenia).

Administrator lub podmiot przetwarzający zostają zwolnieni z odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli udowodnią, że w żaden sposób nie ponoszą winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody. Zapis taki zwalnia osoby, których dane dotyczą, z obowiązku wykazania administratorowi lub podmiotowi jego winy (art. 82 ust. 3 rozporządzenia). Jeżeli szkody zostały spowodowane przetwarzaniem danych przez kilka podmiotów, RODO wyraźnie przewiduje poniesienie przez te podmioty solidarnej odpowiedzialności, tak by zapewnić osobie, której dane dotyczą, rzeczywiste uzyskanie odszkodowania (art. 82 ust. 4 rozporządzenia). Przy czym nie wyłącza to roszczeń regresowych między tymi podmiotami.