Odpowiedzialność za niezgodność z RODO

Omawiając trudne i często zaskakujące sytuacje, które mogą zdarzyć się w praktyce IOD, nie sposób nie wspomnieć o podejściu niektórych administratorów danych, którzy chcą przerzucić na IOD swoje obowiązki, a w konsekwencji także przenieść na IOD odpowiedzialność za ewentualną niezgodność z RODO. Tego typu problemy sygnalizował PUODO w swoim artykule zamieszczonym w newsletterze dla Inspektorów Ochrony Danych, wydanie 2/2021 (23) z lutego 2021 r., pt.: „Administrator nie może przerzucać swoich obowiązków na IOD”. We wskazanym artykule PUODO zwraca uwagę, że rolą IOD jest wpieranie administratora w przestrzeganiu i właściwym stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych, a nie wyręczanie go w realizacji jego zadań. Warto zaznaczyć, że PUODO odniósł się do sytuacji, w której szpital zobowiązywał swojego IOD do nadawania pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W ocenie PUODO takie działanie było nieprawidłowe i udzielił administratorowi danych za to upomnienia1.

PUODO we wskazanym artykule zauważył również, że w praktyce zdarza się, iż administratorzy danych, zawierając z IOD umowy o pracę lub świadczenie usług, do zakresu ich zadań wpisują swoje obowiązki. W ocenie PUODO takie sytuacje mogą wynikać z błędnego postrzegania IOD jako osoby, któr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem