Ograniczenie praw osób, których dane dotyczą, na podstawie art. 23 RODO

Przepisy RODO nakładają szereg wymogów i obowiązków na administratorów danych osobowych. Głównym celem tych regulacji jest jak najlepsza ochrona praw i wolności osób, których dane dotyczą. Jednak również te przepisy regulują wyjątkowe sytuacje, w których możliwe jest ograniczenie praw osób, których dane dotyczą.

Prawne możliwości ograniczenia praw osób, których dane dotyczą

Ograniczenie praw osób, których dane dotyczą, jest uregulowane w art. 23 RODO. W tym przepisie szczegółowo określono tryb i warunki, w jakich możliwa jest tak daleka ingerencja w prawa i wolności osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 23 RODO: prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlegają administrator danych lub podmiot przetwarzający, może aktem prawnym ograniczyć zakres obowiązków i praw przewidzianych w art. 12–22 RODO, tj.:

 • prawo do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym decyzji opartych na profilowaniu,
 • oraz uprawnień wynikających z art. 34 RODO dotyczących zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, a także z art. 5 RODO regulującego zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Ograniczenie powyższych praw osób, których dane dotyczą, jest dopuszczalne, o ile przepisy, w ramach których dokonywane jest przedmiotowe ograniczenie, odpowiadają prawom i obowiązkom przewidzianym w art. 12–22 RODO oraz jeżeli ograniczenie takie nie narusza istoty podstawowych praw i wolności oraz jest w demokratycznym społeczeństwie środkiem niezbędnym i proporcjonalnym, służącym:

 • bezpieczeństwu narodowemu;
 • obronie;
 • bezpieczeństwu publicznemu;
 • zapobieganiu przestępczości, prowadzeniu postępowań przygotowawczych, wykrywaniu lub ściganiu czynów zabronionych lub wykonywaniu kar, w tym ochronie przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobieganiu takim zagrożeniom;
 • innym ważnym celom leżącym w ogólnym interesie publicznym Unii lub państwa członkowskiego, w szczególności ważnemu interesowi gospodarczemu lub finansowemu Unii lub państwa członkowskiego, w tym kwestiom pieniężnym, budżetowym i podatkowym, zdrowiu publicznemu i zabezpieczeniu społecznemu;
 • ochronie niezależności sądów i postępowania sądowego;
 • zapobieganiu naruszeniom zasad etyki w zawodach regulowanych, prowadzeniu postępowań w takich sprawach, ich wykrywaniu oraz ściganiu;
 • funkcjom kontrolnym, inspekcyjnym lub regulacyjnym związanym, nawet sporadycznie, ze sprawowaniem władzy publicznej w przypadkach wskazanych wyż...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem