Okres przechowywania akt osobowych

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami pracodawca był zobowiązany do przechowywania akt pracowniczych przez okres 50 lat (co wynikało z art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

Obecnie (od 1 stycznia 2019 r.) pracodawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pracowniczej przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (zgodnie z art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy).
 

Ważne!

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej dotyczy pracowników zatrudnionych po dniu wejścia w życie ustawy, tj. po dniu 1 stycznia 2019 r.

Dodatkowo takie skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych wiąże się także z obowiązkiem przekazywania przez pracodawcę do ZUS imiennych raportów miesięcznych.

Ich przekazywanie przez pracodawcę spowoduje, że pracownicy nie będą już musieli uzyskiwać zaświadczeń o zatrudnieniu, żeby udowodnić w ZUS okresy składkowe.


Nowelizacja Kodeksu pracy w powyższym zakresie została wprowadzona na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Przedmiotowa ustawa wprowadzała także szereg innych zmian związanych z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.

Przede wszystkim, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, pracodawca jest zobowiązany prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą. Pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o:

  1. zmianie postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  2. możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt 1.

Dokumentacja pracownicza prowadzona i przechowywana w postaci elektronicznej jest równoważna z dokumentacją pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej.
 

Wskazówka!

Wprowadzenie możliwości prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej stanowi duże ułat­wienie dla pracodawcy, który może taką dokumentację prowadzić wyłącznie w formie elektronicznej, zwłaszcza jeśli na co dzień korzysta z programu komputerowego przeznaczonego do prowadzenia takiej dokumentacji.

Należy jednak pamiętać, że rezygnując z prowadzenia dokumentacji w formie papierowej, trzeba pracowników poinformować o tym fakcie oraz o przysługujących im z tego tytułu uprawnieniach, m.in. do odebrania poprzedniej dokumentacji pracowniczej.


Istotna zmiana związana z czasem przechowywania dokumentacji pracowniczej dotyczy także przepisów przejś­ciowych, zgodnie z którymi okres przechowywania doku...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem