Plan przeprowadzenia audytu

Rzetelnie przeprowadzony audyt jest podstawą do analizy wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych w organizacji. Dokumentacja audytu oraz powstały po audycie raport stanowią pierwszy krok do wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Przegląd pozwoli na ocenę zasobów pod względem prawidłowości i adekwatności do celów ich przetwarzania. W przypadku wychwycenia uchybień wszystkie rozbieżności pomiędzy celami zbierania danych a ich adekwatnością muszą być niezwłocznie usunięte lub sprostowane. Audyt stanowi początek prac związanych z procesem naprawczym, polegającym na:

  • aktualizacji wszystkich przetwarzanych danych,
  • uporządkowaniu dokumentacji,
  • aktualizacji i opracowaniu procedur przetwarzania danych.

Dobrze przeprowadzony audyt jest podstawą do wdrożenia efektywnych polityk i procedur przetwarzania danych osobowych, które pozwolą administratorowi danych uzys­kać pełną kontrolę nad procesem przetwarzania danych, a w szczególności zaimplementować narzędzia mające na celu zapewnienie rozliczalności tego procesu, by każdy, kto przetwarza dane osobowe, był w stanie wykazać, że robi to w zgodzie z zasadami przyjętymi w RODO.

Audyt ochrony danych osobowych, a właściwie audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, jest działaniem, które administrator danych powinien realiz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem