Polityka antymobbingowa i antykorupcyjna w świetle RODO

Ochrona pracowników przed mobbingiem jest obowiązkiem pracodawcy. Wynika to wprost z art. 943 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym „Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi”.

Sposoby przeciwdziałania mobbingowi

Z powołanego wyżej przepisu Kodeksu pracy wynika dla pracodawcy szereg obowiązków. Pracodawca jest bowiem zobowiązany wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego i ma obowiązek szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Z tak ogólnie sformułowanych obowiązków „wynikają obowiązki szczegółowe – dbanie o dobrą atmosferę pracy, przeciwdziałanie konfliktom, zapobieganie naruszaniu godności pracowników. Nie jest dopuszczalne (jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego) wzajemne odnoszenie się do siebie pracowników z użyciem słów obraźliwych, wulgarnych, obelżywych i obscenicznych” (zob. postanowienie sądu z dnia 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt: I PK 184/17).

WAŻNE

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 943 § 3) pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Ze względu na fakt, że to pracodawca jest zobowiązany do przeciwdziałania mobbingowi, to również odpowiedzialność za szkodę, jakiej doznał pracownik, powstałą w wyniku mobbingu, spoczywa na pracodawcy.

W praktyce oznacza to, że jeśli mobbingu dopuszczał się pracownik wobec swoich podwładnych czy też współpracowników (a nie sam pracodawca), to odpowiedzialność i tak spoczywa na pracodawcy i to pracodawca
będzie ewentualnym pozwanym w sporze z poszkodowanym pracownikiem.

W tej sytuacji pracodawca powinien podjąć środki, które będą w realny sposób przeciwdziałać mobbingowi, a w razie jego wystąpienia zagwarantują pokrzywdzonemu pracownikowi skuteczną możliwość obrony jego praw.

Wewnętrzna polityka an

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem