Polityka stosowania urządzeń mobilnych

Obecnie coraz powszechniej wykorzystuje się w działalności przedsiębiorstw, ale także organów administracji państwowej i samorządowej, urządzenia mobilne, takie jak laptopy czy telefony. Praktyka ta stała się jeszcze bardziej istotna w dobie pandemii Covid-19, kiedy to duża część pracowników pracuje w tzw. trybie zdalnym i w pracy wykorzystuje sprzęt należący do administratora danych.

O ile zatem wykorzystanie urządzeń mobilnych znacząco ułatwia pracę, także w okresie pandemii, to jednak niesie ze sobą poważne ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Jak zawsze w takim przypadku to ryzyko powinien oszacować i określić administrator danych. Administrator danych powinien przeprowadzić analizę ryzyka i na podstawie jej wyników dobrać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające stopień bezpieczeństwa odpowiadający ustalonemu ryzyku. Zgodnie bowiem z art. 32 RODO administrator danych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ustalonemu ryzyku. Środki zabezpieczające należy wdrażać, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, należy uwzględnić przede wszystkim ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

WSKAZÓWKA!

Powyższe wytyczne mają szczególne znaczenie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem