Powołanie zewnętrznego IOD

Na marginesie należy także wskazać, że Grupa Robocza art. 29 w swoich wytycznych dotyczących IOD zajęła stanowisko w zakresie powołania do pełnienia funkcji IOD osoby spoza organizacji administratora danych. W przedmiotowych wytycznych Grupa Robocza art. 29 wskazała, że funkcja IOD może być również pełniona na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z zewnętrznym podmiotem. Należy przy tym zadbać, aby osoba pełniąca funkcję IOD spełniała wszystkie odpowiednie wymogi wskazane w art. 37–39 RODO (np. konieczne jest, aby każda z osób unikała konfliktu interesów). Niezbędne jest także przestrzeganie zasad niezależności IOD określonych w przepisach RODO (np. aby nie doszło do nieuzasadnionego rozwiązania umowy o świad­czeniu usług w zakresie pełnienia funkcji IOD)1.

W tej sytuacji należy stwierdzić, że wyznaczenie do pełnienia funkcji IOD osoby spoza organizacji administratora danych wymaga zachowania tych samych zasad i procedur, jakie obowiązują przy wyzn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem