Pozyskiwanie zgód – o czym powinno poinformować się klientów

Będąc przedsiębiorcą, zwłaszcza jeśli prowadzi się działalność w internecie, nie ucieknie się przed RODO. Rozporządzenie ma bowiem zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez administratora w Unii, niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa się w Unii. Ponadto RODO ma zastosowanie także do przetwarzania danych osób, których dane dotyczą, przebywających w Unii, gdy czynności przetwarzania wiążą się z oferowaniem towarów lub usług osobom w Unii lub monitorowaniem zachowania, jeśli do zachowania dochodzi w Unii.

Oznacza to, że nawet jeśli siedziba przedsiębiorstwa znajduje się poza Unią, ale oferuje produkty mieszkańcom Unii, to przedsiębiorca jest zobligowany stosować RODO.

Mając powyższe na uwadze, warto zastanowić się nad modyfikacjami tekstów obecnie zbieranych zgód oraz udzielanych informacji. O czym przede wszystkim powinno się poinformować klientów?

Jeżeli zbiera się dane osobowe bezpośrednio od ich dysponenta (np. sklep pozyskuje dane od klienta zainteresowanego kupnem produktu), należy podać:

  1. swoją tożsamość i dane kontaktowe (przykładowo: nazwa spółki, numer NIP i KRS, adres siedziby, numer telefonu, adres e-mail),
  2. dane inspektora ochrony danych osobowych (jeżeli został powołany),
  3. cel i podstawę prawną przetwarzania danych (np. celem może być zrealizowanie złożonego przez klienta zamówienia, zaś podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie),
  4. informację o odbiorcach danych, jeżeli istnieją,
  5. okres, przez jaki dane będą przechowywane lub jeśli to niemożliwe – kryteria ustalania tego okresu,
  6. informację o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
  7. informację o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  8. informację o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  9. informację o tym, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba jest zobowiązana do podania danych oraz o konsekwencjach niepodania danych,
  10. informację o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Przykładowa treść informacji dla klientów

Powyższa lista wydaje się dość obszerna. Poniżej przytoczono przykłady treści informacji, jakie mogą zostać skierowane do potencjalnych klientów.

Podając adres e-mail, wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej od [nazwa podmiotu] oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Proszę pamiętać, że w każdym momencie może Pan/Pani odwołać ww. zgodę, logując się na swoje konto i wybierając odpowiednią opcję. Konto dostępne jest pod tym linkiem: [...].

Ważne

Sprawdź poprawność integracji swojej witryny oraz wymiany informacji o statusie subskrypcji klientów.

 

Zapis wynika z obecnie obowiązującej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Artykuł 10 ust. 2 wspomnianej ustawy uzależnia możliwość przesyłania informacji handlowej od wyrażenia przez użytkownika stosownej zgody. Nieuzgodnione z użytkownikiem przesyłanie informacji handlowej stanowi wykroczenie oraz czyn nieuczciwej konkurencji.

Omawiana problematyka będzie uregulowana kolejnym rozporządzeniem unijnym, oparcie zapisu o ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną ma więc charakter tymczasowy.

Zaznaczając „Wyrażam zgodę”, składa Pan/Pani oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu realizacji zamówienia złożonego przez YYY (dane administratora danych osobowych, dalej „administrator”) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 (tekst w języku polskim).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy polegającej na sprzedaży produktów, które zostały przez Pana/Panią zamówione w naszym sklepie. Brak zgody na przetwarzanie podanych danych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail uniemożliwi nam wykonanie zamówienia. Nie będziemy bowiem w stanie przesłać zamówionego towaru na wskazany adres ani skontaktować się z Panem/Panią. W przypadku wyboru doręczenia przesyłki w sposób inny niż osobisty odbiór będziemy także zmuszeni przekazać dane osobowe do wybranego przez Pana/Panią kuriera lub operatora pocztowego celem realizacji zamówienia.

Szersza zgoda wynika z regulacji RODO kładących większy nacisk na tzw. obowiązek informacyjny leżący po stronie administratora danych. Zapis w ww. formie, wraz z postanowieniami wskazanymi poniżej, powinien spełnić wszelkie wymogi wynikające z rozporządzenia.

Zostałem poinformowany, że administrator będzie przetwarzał niektóre dane osobowe, tj. [wymienić dane osobowe], w celu lepszego dopasowania treści marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zapis reguluje profilowanie w odniesieniu do osób zarejestrowanych na danej witrynie – administrator uprawniony jest bowiem do przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania), nawet bez wyraźnej zgody użytkownika, do realizacji swoich prawnie uzasadnionych celów (za które samo RODO uznaje cele marketingowe). Chcąc jednak zrealizować obowiązek informacyjny, konieczne jest dokładne określenie przedmiotowych danych – pomimo braku wyraźnej zgody ze strony użytkownika, ten bowiem musi zostać poinformowany o zakresie danych, jakie zbierać będzie administrator.

(OPCJONALNIE) Inspektorem danych osobowych z ramienia administratora danych jest (...). Kontakt z inspektorem możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego, pod numerem telefonu (...) oraz za pośrednictwem e-maila (...).

W przypadku powołania inspektora danych osobowych (dalej jako IDO) konieczne jest wskazanie jego danych kontaktowych w informacjach załączonych do formularzy, w których użytkownicy podają swoje dane osobowe. IDO należy wyznaczyć co do zasady wyłącznie w sytuacji, gdy dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność polegającą głównie na przetwarzaniu danych osobowych bądź gdy przetwarzaniem zajmuje się organ publiczny.

Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

RODO kładzie mocny nacisk na kontrolę użytkownika nad jego...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem