Praca cudzoziemca a RODO

Zatrudnianie cudzoziemców wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności wynikających zarówno z przepisów prawa pracy, przepisów szczególnych, a także przepisów RODO. W niniejszym rozdziale zostaną omówione obowiązki, jakie z punktu widzenia ochrony danych osobowych musi wypełnić pracodawca zatrudniający cudzoziemców.

Jakie dane może przetwarzać pracodawca, zatrudniając cudzoziemców?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że pracodawca powinien stosować wobec cudzoziemców wszystkie te same przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które stosuje w sytuacji zatrudniania pracowników z Polski. W związku z tym zakres danych, jakie pracodawca może żądać od pracownika – cudzoziemca wynika wprost z art. 22[1] Kodeksu pracy, zgodnie z którym: pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
  • wykształcenie,
  • kwalifikacje zawodowe,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Przy czym zakres danych, jakich może się domagać poten­cjalny pracodawca, a dotyczących kwalifikacji oraz posiadanego doświadczenia, będzie zależał od okoliczności faktycznych w danym przypadku. Pracodawca może żądać podania tylko tych danych osobowych dotyczących kwalifikacji i doświadczenia pracownika, które są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

W momencie, w którym dana osoba zostanie już zatrudniona, to wtedy pracodawca może żądać od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

  • adres zamieszkania;
  • numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
  • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem