Prawa pacjentów

Podmiot leczniczy musi również pamiętać o prawach pacjentów, które im przysługują w zakresie ochrony ich danych osobowych. Ważne, aby komunikacja z pacjentem odbywała się:

  • w języku polskim (a jeżeli pacjent nie posługuje się językiem polskim, podmiot leczniczy może podjąć działania w celu zapewnienia pacjentowi możliwości uzyskania informacji również w języku dla niego zrozumiałym),
  • w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem,
  • w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej,
  • w terminach wskazanych w art. 12 ust. 3 i ust. 4 RODO,
  • co do zasady bezpłatnie.

Przed udzieleniem informacji w zakresie realizacji praw osoby, której dane dotyczą, podmiot leczniczy powinien ustalić tożsamość tej osoby.

Weryfikacja tożsamości pacjenta

Jest ona konieczna, gdy podmiot leczniczy:

  • utrwala dane osobowe (np. przy rejestracji na wizytę),
  • wykonuje żądania pacjentów wskazane w RODO,
  • udostępnia pacjentowi informacje zawarte w dokumentacji medycznej.

Podmiot leczniczy może zweryfikować pacjenta, prosząc o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji studenckiej, legitymacji szkolnej) lub podanie numeru jedno­znacznie identyfikującego pacjenta (np. numer PESEL). Jeżeli weryfikacja pacjenta odbywa się np. telefonicznie, można żądać podania przez pacjenta dodatkowych danych osobowych w celu porównania z tymi posiadanymi przez podmiot leczniczy bądź skontrolować na odległość dokument tożsamości albo też dokonać czynności weryfikacyjnych przy użyciu dostępnych dla obydwóch stron narzędzi (np. kwalifikowany podpis elektroniczny, dwu- lub kilkustopniowe uwierzytelnianie w systemie teleinformatycznym).

Obowiązek informacyjny

Klauzule informacyjne, które należy przekazać pacjentowi, podmiot leczniczy może umieścić:

  • w dokumentach przekazywan...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem