Prawne możliwości ochrony zakładu pracy przed dostępem na jej teren osób zarażonych SARS-CoV-2

Od wielu tygodni jesteśmy informowani o nowych zachorowaniach na SARS-CoV-2 na całym świecie oraz o tym, że szczyt zachorowań jest ciągle przed nami. Każdy przedsiębiorca doskonale wie, że bez pracowników, którzy są zdrowi i gotowi do pracy, nie będzie w stanie w tych trudnych czasach efektywnie prowadzić swojego biznesu. Niektóre zakłady pracy mogą przekierować swoich pracowników do pracy zdalnej, jednak inne firmy, takie jak zakłady produkcyjne, nie mogą sobie na to pozwolić. Jak zatem nie dopuścić do pojawienia się w przedsiębiorstwie niechcianego gościa, którym jest SARS-CoV-2, po wizycie którego pracownicy będą zmuszeni odbyć przymusową kwarantannę, a zakład pracy zostanie zamknięty? Czy jeżeli pracodawcy podejmą działania w celu zminimalizowania ryzyka wniesienia do firmy koronawirusa, to będą one zgodne z prawem i nie będą naruszały prawa do prywatności oraz przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)?

Warto podkreślić, że istnieją prawnie dopuszczalne działania, które przedsiębiorca może zastosować, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 na terenie swojego zakładu pracy. W obliczu ogólnoświatowej pandemii przedsiębiorcy mogą wprowadzać działania prewencyjne. Chociaż ustawa antykryzysowa[1] nie wprowadziła w tym obszarze żadnych konkretnych regulacji, to jednak przedsiębiorcy mogą zdecydować się na działania prewencyjne z powołaniem na ogólne przepisy prawa krajowego oraz unijnego, a w szczególności brak zakazów tego typu działań.

Badanie stanu zdrowia przychodzących do pracy pracowników lub gości wiąże się najczęściej z obawami o naruszenie RODO. W szczególności pojawiają się pytania, a co jeżeli dana osoba nie wyrazi zgody na badanie? Należy podkreślić, że przepisy rozporządzenia nie zabraniają przetwarzania danych osobowych w związku z podejmowaniem odpowiednich środków mających przeciwdziałać pandemii. Wręcz przeciwnie, art. 9 ust. 2 lit. i) RODO wyraźnie zezwala na przetwarzanie danych w interesie publicznym w celu ochrony przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia publicznego. A koronawirus SARS-CoV-2 z pewnością takim zagrożeniem jest w przeciwieństwie np. do grypy.

Przedsiębiorca zatem może wprowadzić środki kontroli osób wchodzących na teren firmy pod kątem zdrowotnym. W szczególności przy wejściu na teren zakładu pracy przedsiębiorca może zażądać podania przez każdą osobę wchodzącą, bez względu na to, czy jest to pracownik, gość, kurier czy dostawca towaru, podania kilku podstawowych informacji, które pozwolą ocenić, czy dana osoba jest obciążona wysokim ryzykiem zachorowania na koronawirus SARS-CoV-2 lub jest chora na COVID-19 i w razie czego nie pozwolić takiej osobie uzyskać dostępu na teren zakładu.

W celu uzyskania informacji o tym, czy osoba wchodząca jest chora lub może być chora na koronawirusa, możemy zażądać poddania się przez taką osobę badaniu temperatury ciała oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia, w tym o kontaktach w ostatnim czasie z osobami chorymi. Takie działania mogą na pierwszy rzut oka wydawać się nadmiarowe, jednak w obliczu ogólnoświatowej pandemii oraz czyhającego na każdym kroku zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego podejmowanie działań zapobiegawczych w celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa jest jak najbardziej uzasadnione.

Na gruncie przepisów prawa ochrony danych osobowych, poza podstawą prawną wymienioną powyżej, możemy odnaleźć kilka innych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych o stanie zdrowia osób, które przekraczają próg zakładu pracy. Każdy przedsiębiorca jest odpowiedzialny za ochronę i bezpieczeństwo osób w nim pracujących, dlatego też ma prawo podjąć działania prewencyjne. Główną przesłanką legalizującą przetwarzanie danych o stanie zdrowia, w związku z podjęciem działań prewencyjnych, jest przesłanka, zgodnie z którą przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych – pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy, spec­ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 i ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników. Ponadto przedsiębiorcy mog...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem