Prawo do bycia zapomnianym

Artykuł 17 RODO wprowadza tzw. prawo do bycia zapom¬nianym, czyli możliwość żądania, by administrator danych usunął wszelkie informacje dotyczące danej osoby ze wszystkich systemów, w których te dane były przetwarzane. Jeśli administrator upublicznił przedmiotowe dane (np. zamieszczenie na ogólnodostępnej stronie www, zamieszczenie wpisu na portalu społecznościowym), to w ramach realizacji prawa do bycia zapomnianym ma obowiązek powiadomić (w ramach dostępnych technologii) innych administratorów danych, że ktoś zażądał „zapomnienia”. Pozostali administratorzy powinni się również zastosować do żądania.

Prawo do bycia zapomnianym ma znaczenie przede wszystkim w internecie. Jeszcze przed uchwaleniem RODO Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok2, w którym nakazał firmie Google usunięcie z wyników wyszukiwania niekorzystnej informacji o pewnej osobie, tzn. konkretnie niewyświetlania tej informacji w wynikach wyszukiwania, jeśli ktoś w wyszukiwarkę wpisał nazwisko tej osoby. Trybunał stwierdził, że osoby prywatne mogą żądać usunięcia dotyczących ich danych z wyników wyszukiwania, ponieważ ich interes – prawo do poszanowania prywatności – jest ważniejszy niż ogólny interes społeczeństwa dotyczący prawa do informacji. Trybunał wskazał, że inaczej może być w przypadku osób publicznych (w szczególności osób sprawujących funkcje publiczne) – wówczas prawo do informacji może okazać się ważniejsze niż prawo do prywatności tej konkretnej osoby.

RODO z jednej strony „wprowadza” skutki wymienionego wyroku do aktu prawnego (czyli „zalecenie” poprzednio wynikające z wyroku staje się bezwzględnie obowiązującym przepisem). Z drugiej strony RODO rozszerza obowiązek wykonywania prawa do bycia zapomnianym na wszystkich administratorów. Na gruncie nowych przepisów mogą więc nastąpić takie sytuacje, w których efekt „zapomnienia” będą musiały spowodować pojedyncze mniejsze firmy w swoich własnych bazach.

Należy pamiętać, że prawo do bycia zapomnianym nie jest bezwzględne. Nie zawsze można go żądać. Gdyby np. klient nie zapłacił wynagrodzenia za wykonaną usługę, a następnie zażądał, by wszelkie jego dane zostały usunięte z bazy, można mu oczywiście odmówić. Dłużnik nie może żądać zapomnienia.

Artykuł 17 RODO wskazuje bowiem, że prawa do zapomnienia nie można się domagać, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji (np. dziennikarz śledczy publikuje niewygodną historię o jakiejś osobie publicznej, a ta domaga się usunięcia artykułu, powołując się na prawo do bycia zapomnianym – nie może tego żądać);
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – czyli dłużnik nie może domagać się usunięcia jego danych z bazy, bo mamy uprawnienie do pozwania go do sądu i musimy w tym celu znać jego imię, nazwisko i adres zamieszkania;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku – czyli jeśli przepis specjalny nakłada obowiązek pewnych czynności, które wiążą się z przetwarzaniem danych, to podmiot danych nie może zakazać wykonywania tego obowiązku; przykładowo, pracownik, który zwolnił się z pracy i nie chce mieć już nic wspólnego z byłym pracodawcą, nie może żądać usunięcia go z akt pracowniczych, ponieważ przepisy nakazują pracodawcy przechowywanie akt osobowych przez 50 lat (do celów
 • emerytalnych); dane pracownika mogą też być przechowywane (mimo złożenia żądania o bycie zapom­nianym) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (na podstawie wskazanej w poprzednim punkcie – obrona i dochodzenie roszczeń), hipotetycznie może się bowiem zdarzyć, że pracownik np. po dwóch latach złoży przeciwko pracodawcy pozew o jakieś dodatkowe elementy wynagrodzenia, zaległą premię itd., mogą się też pojawić roszczenia pracodawcy przeciwko pracownikowi np. z tytułu naruszenia zakazu konkurencji; wszystkie te sytuacje będą mogły stanowić odmowę do wykonania prawa do bycia zapomnianym, niemniej jednak pracownik mógłby np. żądać, by jego dane zostały usunięte ze strony www pracodawcy albo innych stron, na których występował jako pracownik (a teraz już pracownikiem nie jest);
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego (chodzi tu o różnego rodzaju przepisy nakazujące lub stanowiące podstawę do gromadzenia danych o stanie zdrowia, np. na cele zarządzania systemami opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego, takiego jak przyznawanie zasiłków chorobowych itp.);
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, naukowych, historycznych lub statystycznych.

Jak widać, wyjątków od możliwości wykonania „pełnego” prawa do bycia zapomnianym jest całkiem sporo.

Ponadto prawo to przysługuje tylko w określonych sytua­cjach – nie zawsze i nie wszędzie. Artykuł 17 ust. 1 RODO wymienia określone sytuacje, gdy można żądać wykonania prawa do bycia zapomnianym:

 • gdy dane przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
 • gdy podmiot danych cofa zgodę, której wcześniej udzielił;
 • gdy podmiot danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, a nie istnieją nadrzędne interesy, które mogłyby „zablokować” taki sprzeciw;
 • gdy dane osobowe były przetwarzanie niezgodnie z prawem;
 • gdy przepis prawa nakazuje usunięcie danych;
 • gdy dane osobowe były zbierane od dziecka w związku z wykonywaniem na jego rzecz usługi elektronicznej, a następnie to dziecko (najprawdopodobniej już jako osoba dorosła) stwier...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem