Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Zgodnie z art. 21 RODO podmiotowi danych przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. Należy tu wyróżnić kilka sytuacji:

Jeśli dane są przetwarzane na cele marketingu bezpośredniego, to podmiot danych może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym również profilowania. Wykonanie prawa sprzeciwu oznacza, że danych tej osoby nie można już przetwarzać na takie cele. Mogą one pozostać jedynie w bazie klientów, bazach służących fakturowaniu czy wykonywaniu umowy z klientem. Powinny natomiast zniknąć ze wszelkich baz marketingowych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie interesu publicznego lub na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, to osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, jednak musi uzasadnić to przyczynami związanymi z jej szczególną sytuacją. Inaczej niż w przypadku celów marketingowych, taki sprzeciw nie ma skutku „bezwzględnego”. Administrator może nie respektować takiego sprzeciwu, jeśli wykaże, że:

  • istnieją po jego stronie ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów podmiotu danych, albo
  • przetwarzanie jest potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Reguły respektowania prawa do sprzeciwu są dosyć skomplikowane, dlatego trudno byłoby z góry ustalić wszelkie procedury postępowania w przypadku otrzymania informacji o tym, że ktoś chce skorzystać z tego prawa. W ramach audytu warto jednak zapamiętać kilka zasad.
 

Ważne!

1. O prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania należy poinformować podmiot danych najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji. Musi to nastąpić jas­nym, zrozumiałym komunikatem, wyraźnie oddzielonym od innych.

Jeśli zatem przedsiębiorca posiada bazę klientów i ich dane zaczyna przetwarzać na cele marketingowe z powołaniem się na przesłankę prawnie usprawiedliwionego interesu (a nie na zgodę), to wówczas przy pierwszej komunikacji może wypełnić powyższy obowiązek:

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez XYZ Sp. z o.o. na cele marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcesz otrzymywać komunikatów reklamowych od nas, możesz zgłosić sprzeciw, pisząc na adres: kontakt@xyz.pl.

Przesyłanie komunikatów marketingowych w wiadomościach e-mail zawsze będzie wymagało zgody odbiorcy – nie na przetwarzanie danych osobowych, ale ze względu na art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. O powyższej sytuacji można więc mówić, jeśli przedsiębiorca przesyła materiały marketingowe pocztą lub np. wyświetla reklamy w panelu logowania udostępnianej przez siebie usługi elektronicznej (np. reklamy produktów bankowych w bankowości elektronicznej).

2. Prawo do sprzeciwu może być wykonane w dowolnej formie, a więc za pośrednictwem wiadomości e-mail, faksu, telefonicznie, SMS-em. Jeśli przetwarzanie danych następuje w związku z usługą elektroniczną, to podmiot danych także ma prawo złożyć sprzeciw za pomocą „...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem