Prewencyjne badanie trzeźwości pracowników a RODO

Przeprowadzanie badań trzeźwości pracowników było często stosowane przez pracodawców, zwłaszcza w tych zakładach produkcyjnych, w których praca przy taśmach z użyciem narzędzi i nowoczesnych maszyn wymaga od pracowników pełnego skupienia. Jednak po wejściu w życie przepisów RODO pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących legalności stosowania tego rodzaju kontroli pracowników.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników zgodnie z Kodeksem pracy

Omawiając zakres przetwarzania danych osobowych, jakie może przetwarzać pracodawca, należy zacząć od przepisów Kodeksu pracy. Artykuł 221 Kodeksu pracy określa dane osobowe, jakie pracodawca może przetwarzać zgodnie z przepisami prawa. Ich zakres nie budzi większych kontrowersji, są to bowiem podstawowe dane, takie jak m.in.: imię, nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, dane o wykształceniu, doświadczenie czy przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Wątpliwości pojawiają się w sytuacjach, gdy dochodzi do przetwarzania tzw. danych szczególnych kategorii (np. danych o stanie zdrowia). Zgodnie z art. 221b Kodeksu pracy dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane szczególnej kategorii, mogą być przetwarzane przez pracodawcę na podstawie zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy kandydata do pracy lub pracownika.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy przeprowadzanie badań trzeźwości pracowników jest dopuszczalne, należy rozważyć, czy informacja o tym, iż pracownik jest nietrzeźwy, jest informacją o stanie zdrowia.

WAŻNE

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO) w swoim stanowisku opublikowanym na stronie www.uodo.pl w dniu 27 czerwca 2019 r.[1] stwierdził, że „w opinii UODO wiedza o tym, czy ktoś jest nietrzeźwy, jest informacją o stanie zdrowia”.

Powyższe oznacza, że pracodawca nie może z własnej inicjatywy przeprowadzać badań trzeźwości pracowników, gdyż mógłby w ten sposób gromadzić dane o stanie zdrowia swoich podwładnych, nie mając do tego podstawy prawnej.

4.12.1. Jak prawidłowo przeprowadzać badanie trzeźwości pracownika?

Są jednak sytuacje, w których trzeźwość pracownika budzi wątpliwość, a dopuszczenie go do pracy w stanie nietrzeźwości mogłoby stanowić złamanie zasad BHP i stanowić zagrożenie zdrowia, a nawet życia tego pracownika i innych osób.

W takim przypadku PUODO w powołanym wyżej stanowisku wskazał, że przeprowadzenie badań trzeźwości pracownika możliwe jest wyłącznie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 17 tej ustawy kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona (a także organ nadrzędny nad danym zakładem pracy lub organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy) mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości.

 WAŻNE

Jeżeli pracodawca (kierownik zakładu lub inna upoważniona osoba) zauważa, że dany pracownik może być pod wpływem alkoholu, powinien nie dopuścić takiego pracownika do wykonywania pracy.

Jednocześnie należy wyraźnie wskazać pracownikowi, dlaczego nie został on dopuszczony do pracy. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, badanie trzeźwości może przeprowadzić, na żądanie kierownika zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, tylko uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

4.12.2. Co może zrobić pracodawca, jeśli pracownik stawi się nietrzeźwy do pracy?

W praktyce powołane wcześniej przepisy oznaczają, że pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości tylko w ściśle określonych sytua...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem