Procedura dostępu do kluczy i obiektów

Poniżej przygotowano wzór procedury dostępu do kluczy i obiektów. Przedstawione zapisy mają charakter jedynie przykładowy, a poszczególni administratorzy danych powinni przygotować tego rodzaju przepisy, mając na uwadze indywidualną sytuację swoich organizacji. Jest to szczególnie istotne w przypadkach, gdy system zabezpieczeń wdrożony u administratora danych jest rozbudowany i jego kontrola wymaga ustalenia szczegółowej procedury.

 1. Niniejsza procedura reguluje dostęp do kluczy i pomieszczeń w budynkach siedziby ABC Przedsiębiorstwo przy ul. Zielonej 12.
 2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników ABC Przedsiębiorstwo.
 3. Za nadzór nad przestrzeganiem niniejszej procedury odpowiadają pracownicy ochrony oraz Inspektor Ochrony Danych.
 4. Zabezpieczenie budynków ABC Przedsiębiorstwo polega na wdrożeniu systemu zabezpieczeń złożonego z zamków, kluczy, sytemu alarmowego i monitoringu wizyjnego.
 5. Budynki ABC Przedsiębiorstwo podlegają ochronie polegającej na całodobowym monitorowaniu przez sys­temy alarmowe i monitoring oraz ochronie fizycznej sprawowanej przez pracowników ochrony.
 6. Budynki ABC Przedsiębiorstwo wyposażone są w urządzenie alarmowe i podlegają całodobowemu monitorowaniu i ochronie przez agencję ochrony. Zakres obowiązków agencji określa osobna umowa.
 7. Administrator danych wdrożył system kontroli dostępu do pomieszczeń. Dostęp do pomieszczeń zabezpieczony jest zamkiem zamykanym na klucz.
 8. Każdemu pracownikowi upoważnionemu do przetwarzania danych osobowych wydaje się klucz umożliwiający dostęp do pomieszczeń, w których wykonuje obowiązki służbowe.
 9. Klucze do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, są wydawane jedynie upoważnionym osobom, które na stałe pracują w tych pomieszczeniach i mają upoważnienia do przetwarzania danych.
 10. Pracownicy pobierają klucze przed rozpoczęciem pracy, a zdają je po zamknięciu pomieszczenia, w którym pracują, po zakończeniu godzin pracy.
 11. W przypadku każdorazowego wyjścia poza budynek ABC Przedsiębiorstwo klucze należy zdać u pracownika ochrony wraz z podpisem złożonym w ewidencji wydawania/zdawania kluczy.
 12. Pracownicy, którym wydano klucze, zobowiązani są do zamykania na klucz wszelkich pomieszczeń lub budynków wchodzących w skład obszarów, w których przetwarzane są dane osobowe, zarówno w czasie ic...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem