Procedura dotycząca zwierania umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Procedura jest jedynie propozycją zapisów. Przedstawione wytyczne powinny być dostosowane do struktury firmy i wykonywanych operacji przetwarzania danych.

RODO (art. 28) wprowadza szczegółowe wymogi w zakresie treści umowy powierzenia danych osobowych. Administrator jest zobowiązany do wymagania od podmiotu, któremu zamierza powierzyć dane, aby spełniał on obowiązki (wynikające z przepisów) spoczywające na podmiocie przetwarzającym.

Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy wiążącej podmiot przetwarzający i administratora, która określa:

 • przedmiot i czas trwania przetwarzania,
 • charakter i cel przetwarzania,
 • rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą,
 • obowiązki i prawa administratora,
 • obowiązki i prawa przetwarzającego (procesora).

Umowa lub inny instrument prawny stanowią w szczególności, że podmiot przetwarzający:

 • przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora,
 • zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
 • podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 (bezpieczeństwo przetwarzania),
 • przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w ust. 2 (zgoda ADO) i 4 (warunki podpowierzenia),
 • biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
 • uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 (bezpieczeństwo przetwarzania, zgłaszanie naruszeń, zawiadamianie osoby o naruszeniu, ocena skutków dla ochrony danych, uprzednie konsultacje),
 • po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem – zależnie od decyzji administratora – usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem