Procedura monitoringu wewnętrznego dotyczącego przestrzegania zasad przetwarzania zbiorów danych osobowych w systemach teleinformatycznych

Procedura jest jedynie propozycją zapisów. Przedstawione wytyczne powinny być dostosowane do struktury firmy i wykonywanych operacji przetwarzania danych.

W procedurze monitoringu wewnętrznego dotyczącego przestrzegania zasad przetwarzania zbiorów danych osobowych w systemach teleinformatycznych należy określić:

 • ogólne cele i zasady działania monitoringu,
 • prawa i obowiązki IOD,
 • uprawnienia IOD i jego niezależność,
 • zakres działania monitoringu wewnętrznego i sprawo­zdawczości.

Czynności związane z monitoringiem wewnętrznym dotyczącym przetwarzania zbiorów danych osobowych muszą być udokumentowane w raporcie o naruszeniu zasad bezpieczeństwa.

Ogólne cele i zasady monitoringu wewnętrznego

Celem monitoringu wewnętrznego jest zlokalizowanie, opisanie oraz usunięcie potencjalnego zagrożenia, które może negatywnie oddziaływać na przetwarzanie danych osobowych. Monitoring wewnętrzny obejmuje czynności o charakterze informacyjnym i doradczym. Poprzez obiektywną ocenę funkcjonujących w firmie procesów przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych dostarcza administratorowi danych osobowych obiektywnych informacji o działaniu wprowadzonych procesów.

Ocena ta dotyczy w szczególności:

 • zgodności stosowania środków technicznych z zapisami instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • zgodności stosowania środków fizycznych z zapisami polityki bezpieczeństwa oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • zgodności dokumentacji formalnej, jaka obowiązuje przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie danego stanowiska pracy,
 • zgodności stosowania zapisów instrukcji dotyczącej postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych w systemie informatycznym.

Charakter i zakres monitoringu wewnętrznego są ustalane przez IOD. W celu zwiększenia poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych IOD udziela konsultacji, proponuje usprawnienia i szkoli. IOD wykonuje czynności doradcze jako część zadań o charakterze informacyjnym lub na wniosek kierownika jednostki. Podczas wykonywania swoich czynności IOD jest zobowiązany zachować obiektywizm i nie przejmować odpowiedzialności spoczywającej na osobach odpowiadających za obszar (problem), który jest przedmiotem oceny. W wyniku podejmowanych czynności IOD może przedstawić opinie lub zalecenia dotyczące zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Prawa i obowiązki IOD

IOD ma prawo do:

 • prowadzenia monitoringu wewnętrznego w firmie,
 • dostępu do wszelkich dokumentów i materiałów wszystkich pracowników oraz wszelkich innych źródeł informacji nieodzownych do prowadzenia czynności monitorujących, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
 • dostępu do pomieszczeń firmy, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
 • żądania od pracowników firmy informacji i wyjaśnień w celu zapewnienia efektywnego przebiegu czynności monitorujących,
 • z własnej inicjatywy składania wniosków mających na celu zwiększenie poziomu ochrony przetwarzania danych osobowych w firmie,
 • zlecenia monitoringu wewnętrznego organizacji zewnętrznej lub upoważnionemu pracownikowi.

IOD powinien:

 • zachowywać obiektywizm podczas wykonywania swojej pracy,
 • wykonywać zadania z biegłością i należytą starannością,
 • współpracować z audytorami...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem