Procedura oceny wpływu podejmowanych działań na bezpieczeństwo danych osobowych

Procedura jest jedynie propozycją zapisów. Przedstawione wytyczne powinny być dostosowane do struktury firmy i wykonywanych operacji przetwarzania danych.

Administrator danych osobowych jest zobowiązany do stosowania przepisów RODO i decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych. Powierzone dane osobowe są w firmie wykorzystywane w celu: świadczenia obowiązków pracowniczych, wypłaty świadczeń i należności wynikających z przepisów prawa, świadczenia usług najmu lokali. Dla realizacji celów przetwarzania danych osobowych administrator wykonuje niżej wymienione czynności:

  • zbiera dane,
  • przechowuje dane,
  • usuwa dane,
  • opracowuje dane,
  • udostępnia dane,
  • przesyła dane,
  • archiwizuje dokumenty,
  • niszczy i anonimizuje dokumenty i nośniki danych,
  • prowadzi księgowość i rachunkowość,
  • prowadzi sklep internetowy,
  • zarządza nieruchomościami itp.

Administrator uwzględnił ochronę danych osobowych, które posiada w swoich zasobach i które są obecnie przetwarzane w systemach IT oraz manualnie. Rozpoczęcie przetwarzania nowych kategorii danych osobowych wymaga zaprojektowania nowego procesu przetwarzania danych na podstawie posiadanych narzędzi i zasobów. W procesie projektowania należy uwzględnić takie rozwiązania, jak:

  • proaktywne podejście do ochrony danych osobowych,
  • konieczność włączania ochrony prywatności w projekty od początku ich realizacji,
  • poszanowanie dla prywatności użytkowników.

Zasada prywatności w fazie projektowania powinna prowadzić do uczynienia prywatności domyślnym sposobem działania w firmie przy jednoczesnym utrzymaniu pełnej funkcjonalności systemu.
Rozpoczęcie procesu przetwarzania danych osobowych jest związane z oceną wpływu podejmowanych działań na bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Ocena ta jest realizowana przez:

  • inspektora ochrony danych osobowych (IOD); zadania określa RODO (art. 39 RODO);
  • administratora systemów informatycznych; zakres kompetencji określony zgodnie z regulacjami wewnętrznymi;
  • kierownika działu/komórki organizacyjnej; zakres kompetencji określony zgodnie z regulacjami wewnętrznymi;
  • zespół pracowników powołany przez administratora, zgodnie z zakresem określonym w decyzji powołania zespołu;
  • zewnętrznego usługodawcę; zakres kompetencji okreś­lony w umowie powierzenia.

Ocena wpływu podejmowanych działań na bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych jest prowadzona na następujących podstawach:

  • zgoda osoby, której dane dotyczą,
  • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
  • W przypadku szczególnych kategorii danych podstawą przetwarzania danych są:
  • wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą,
  • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań związanych z zatrudnieniem, ubezpieczeniem społecznym pracowników,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy,
  • przetwarzanie danych jest niezbędne w ce...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem