Procedura określania okresów retencji danych, archiwizacji oraz usuwania danych po upłynięciu okresów dozwolonego ich wykorzystania

Procedura jest jedynie propozycją zapisów. Przedstawione wytyczne powinny być dostosowane do struktury firmy i wykonywanych operacji przetwarzania danych.

Niszczenie i anonimizacja danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ust. 1e RODO dane osobowe powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, dla realizacji których dane te są przetwarzane. Wyrażona w tym przepisie zasada ograniczenia przechowywania wskazuje, że dane nie mogą być przetwarzane w nieskończoność i w każdym przypadku należy ocenić, czy ich przechowywanie jest niezbędne w kontekście realizacji konkretnych celów.
Dane osobowe nie mogą być zbierane na zapas, „na wszelki wypadek”, tj. bez wykazania celowości ich pozyskania i niezbędności dla realizacji zadań administratora danych (co wynika także z zasady adekwatności wyrażonej w art. 5 ust. 1c RODO).
Przez „retencję” rozumie się zasady i okresy usuwania danych osobowych wynikające z przepisów prawa lub celów administratora.

Należy usunąć dane, gdy:

 • minął okres ich przydatności,
 • okaże się, że cel, który chciano osiągnąć, nie wymaga już przetwarzania takich danych.

Usunięcie danych może nastąpić w chwili stwierdzenia przez administratora braku podstaw do dalszego przetwarzania, a w szczególności gdy są zbędne po zakończeniu realizacji zamierzonego celu, dla którego zostały zebrane.

Aby uniknąć sytuacji, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych po zrealizowaniu celu, w jakim zostały zebrane, należy postępować wg następujących zasad:

 • Regularnie dokonywać oceny zawartości zbiorów danych osobowych pod kątem usuwania zbędnych danych. Czynność ta powinna być dokonywana przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, które o stwierdzeniu konieczności usunięcia danych osobowych powiadamiają inspektora ochrony danych osobowych.
 • W przypadku dużych zbiorów danych należy rozważyć, czy nie jest konieczne ustanowienie okresów ich przetwarzania. Czas ten byłby zróżnicowany w zależności od spodziewanego terminu przetwarzania danych, po którym byłyby usuwane lub zanonimizowane.
 • W przypadku gdy zgromadzone dane osobowe są zbędne ze względu na ustanie relacji pomiędzy admi­nistratorem danych a osobą, której dane dotyczą (ustanie stosunku pracy, zakończenie rekrutacji do służby lub pracy, zaprzestanie dokonywania trans­akcji itp.), usuwając lub anonimizując dane osobowe, należy zwrócić uwagę no to, że niektóre dane osobowe należy zachować ze względu na konieczność obrony interesów administratora w przypadku roszczeń osoby, której przetwarzane dane dotyczyły.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy istnieją przepisy szczególne regulujące obowiązek przetwarzania pewnych informacji przez z góry ustalony okres. Można tu wskazać przepisy prawa pracy, prawa podatkowego lub ustawy o rachunkowości. Jeśli ustawodawca nie reguluje takiej kwestii, należy odnieść ją do ewentualnego prawnie uzasadnionego interesu administratora – innym słowy zapytać, „jak długo te dane mogą być nam przydatne?”.

Należy również zwrócić uwagę na ustawy, które wskazują na konieczność archiwizowania danych osobowych zawartych w:

 • dokumentacji dotyczącej wszelkich spraw finansowych, ubezpieczeniowych, podatkowych,
 • dokumentacji kadrowej (teczki akt personalnych),
 • dokumentacji osób pobierających świadczenia.

Usunięcie zbioru danych osobowych musi być udokumentowane przez administratora protokołem usunięcia lub anonimizacji danych osobowych, w którym podaje się:

 • opis zbioru danych osobowych lub zakres danych, które należy usunąć,
 • uzasadnienie konieczności usunięcia zbioru danych.

Powyższe pozwala na określenie okresów przetwarzania danych osobowych w rejestrze czynności, w którym zamieszcza się informacje o poszczególnych danych osobowych, o okresach ich przetwarzania, wraz ze wskazaniem kryteriów ich ustalania (np. przepis prawa), a także informacje o aplikacjach, programach oraz nośnikach danych i ich lokalizacji (fizycznej, w systemie informatycznym). Kierownicy komórek organizacyjnych (lub działu) są odpowiedzialni za regularne usuwanie danych, w stosunku do których minął okres ich przydatności, a cel, który chciano osiągnąć, nie wymaga już przetwarzania takich danych.

Ustalając okres retencji, należy wziąć pod uwagę obecną i przyszłą wartość informacji, koszty, ryzyko i zobowiązania związane z przetwarzaniem danych, a także realną możliwość zapewnienia, by dane były aktualne.

Komórki organizacyjne regularnie muszą sprawdzać, czy dane są niezbędne do realizacji określonych celów, np. czy zawarta w nich treść nie wykracza poza niezbędne minimum. Administrator przetwarza tylko takiego rodzaju dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel zbierania danych. Relewantność (adekwatność) danych powinna być oceniania najpóźniej w momencie ich zbierania.

Przeglądy i odpowiedzialność

Administrator prowadzi regularne przeglądy, podczas których osoba odpowiedzialna za realizację procedury retencji lub osoba przez nią upoważniona dokonuje okresowych przeglądów ustalonych okresów retencji, lokalizacji danych osobowych, a także weryfikacji faktycznej realizacji obowiązku usuwania danych osobowych.

Kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych zobowiązani są do kontroli przetwarzanych w komórkach (jednostkach) danych osobowych (podstawa prawna, kryterium ustalania okresów przechowywania danych oraz ich lokalizacja).

Usuwanie danych osobowych

Usuwanie danych może mieć charakter zautomatyzowany – poprzez odpowiednią konfigurację systemów informatycznych (w przypadku danych przetwarzanych w formie elektronicznej) lub być dokonywane manualnie, okresowo, czemu towarzyszy zwykle sporządzenie protokołu usunięcia danych.
Systemy informatyczne powinny pozwalać na ustalanie okresów retencji poszczególnych danych, a także umożliwiać sprawne usuwanie całości lub części danych.
Wytyczne w zakresie niszczenia dokumentów oraz innych nośników zawierających dane osobowe uwzględniają takie elementy, jak:

 • fizyczne niszczenie dokumentacji,
 • likwidacja sprzętu i nośników zawierających dane osobowe,
 • usuwanie danych z systemów,
 • korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm oferujących usługi w ww. zakresie.

Do niszczenia dokumentów papierowych można stosować niszczarki dokumentów. Istnieje kilka rodzajów niszczarek; oznaczane są obecnie według normy DIN 66399. Wymóg ochrony danych dzieli je na 3 klasy. Typ danych jest kontrolowany w celu określenia wymagania sposobu ich ochrony. Do niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe należy stosować niszczarki klasy 2 lub 3. Do niszczenia dokumentów w formie papierowej można...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem