Procedura pozyskiwania danych osobowych na podstawie zgody

Przetwarzanie na podstawie zgody (motyw 42 RODO)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody jako podstawa przetwarzania danych osobowych może polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.
Milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie oznaczają zgody.
Zgoda może dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w tym samym celu lub w tych samych celach. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie te cele. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne zapytanie, musi być ono jasne, zwięzłe i nie zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy.
Administrator jest w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na operację przetwarzania i była świadoma wyrażenia zgody oraz jej zakresu.
Realizacja obowiązków informacyjnych wymaga, by wszelkie informacje i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem tych danych osobowych były łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem.

Przetwarzanie na podstawie przepisów prawa

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym administrator może szukać podstawy przetwarzania danych osobowych w przepisach prawa.
Zgodnie z motywem 41 RODO, jeżeli w rozporządzeniu jest mowa o podstawie prawnej lub akcie prawnym, niekoniecznie wymaga to przyjęcia aktu prawnego przez parlament, z zastrzeżeniem wymogów wynikających z porządku konstytucyjnego danego państwa UE. Oznacza to, że aktami prawnymi, do których odwołują się wskazane wyżej przepisy RODO, mogą być tylko źródła prawa wskazane w art. 87 ust. 1 Konstytucji RP. Artykuł ten wymienia jako źródła powszechnie obowiązującego prawa: Konstytucję, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Przetwarzanie danych osobowych, ich pozyskiwanie na podstawie przepisów prawa nie zwalnia administratora z prowadzenia obowiązku informacyjnego – jak powyżej.