Procedura przeglądu dokonanych ocen wpływu podejmowanych działań na bezpieczeństwo danych osobowych

Procedura jest jedynie propozycją zapisów. Przedstawione wytyczne powinny być dostosowane do struktury firmy i wykonywanych operacji przetwarzania danych.

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst, cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdrożono odpowiednie środki techniczne i orga­nizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym m.in.:

  • pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,
  • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia się w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dos...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem