Procedura realizacji obowiązków informacyjnych przy pozyskiwaniu danych osobowych

Procedura jest jedynie propozycją zapisów. Przedstawione wytyczne powinny być dostosowane do struktury firmy i wykonywanych operacji przetwarzania danych.

Pierwotny obowiązek informacyjny (art. 13 RODO)

Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje wszystkie następujące informacje:

 • swoją tożsamość i dane kontaktowe,
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
 • cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią,
 • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kate­goriach odbiorców, jeżeli istnieją,
 • informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 • informacje o odpowiednich zabezpieczeniach,
 • informacje o możliwościach uzyskania kopii danych i miejscu udostępnienia danych,
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe – kryteria ustalania tego okresu,
 • informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Wtórny obowiązek informacyjny (art. 14 RODO)

Jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której one dotyczą, administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące informacje:

 • swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela,
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
 • cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe, oraz podstawę prawną przetwarzania,
 • kategorie odnośnych danych osobowych,
 • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,
 • informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji między­narodowej,
 • informacje o odpowiednich zabezpieczeniach,
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe – kryteria ustalania tego okresu,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy realizowane
 • przez administratora lub przez stronę trzecią,
 • informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • informacje o prawie wniesienia ska...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem