Procedura rozpoczynania, zawieszania i kończenia pracy przez użytkowników systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe

1.  Rozpoczęcie pracy użytkownika w systemie informatycznym obejmuje wprowadzenie identyfikatora i hasła w sposób minimalizujący ryzyko podejrzenia przez osoby nieupoważnione.

2.  Użytkownik systemu jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych wyświetlanych przez system przed osobami niemającymi uprawnień.

3.  Zawieszenie pracy polega na opuszczeniu stanowiska pracy bez wylogowania się i jest dopuszczalne tylko w przypadku pozostania w pomieszczeniu. Użytkownik jest w takiej sytuacji zobowiązany do włączenia wygaszacza ekranu odblokowywanego hasłem.

4.  Zabrania się opuszczania stanowiska pracy bez wcześ­niejszego wylogowania z systemu, z zastrzeżeniem pkt 3.

5.  Zakończenie pracy w systemie odbywa się poprzez:

–   zapisanie pracy i wylogowanie się ze wszystkich aktywnych sesji w programach,

–   wyłączenie stacji roboczej...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem