Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w świetle RODO

Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. z dnia 16 maja 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1127) oraz przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).

Prawa do udostępnienia dokumentacji medycznej, jak wskazuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nie można utożsamiać z przysługującym na podstawie RODO uprawnieniem do otrzymania kopii danych osobowych.

To pacjent decyduje, z którego uprawnienia chciałby skorzystać. Jeżeli wyraźnie nie wskaże on, iż korzysta z przepisów RODO, wówczas żądanie należy potraktować jako żądanie udostępnienia dokumentacji medycznej.

Udostępniając dokumentację medyczną, podmiot udostępniający nie może ingerować w jej treść. Jeżeli chodzi natomiast o formę udostępnienia, jest ona wskazana w art. 27 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którym dokumentacja jest udostępniana:

  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć
  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  5. na informatycznym nośniku danych.

Dokumentację medyczną udostępnia się m.in. pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentację można udostępnić także innym podmiotom wyraźnie wskazanym w przepisach, w tym np. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. Podmiot, któremu te dane zostaną udostępnione, stanie się ich administratorem. Administratorem nie zostanie natomiast: sam pacjent, członkowie jego rodziny lub inne upoważnione osoby najbliższe (a więc osoby fizyczne przetwarzające dane w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze).

Jeżeli chodzi o udzielone przez pacjenta upoważnienie do udostępnienia dokumentacji medycznej, jak wskazuje przygotowany przez Grupę Roboczą Przewodnik po RODO w służbie zdrowia, upoważnienie to może zostać udzielone w dowolnej formie, o ile pacjent udziela tego upoważnienia w obecności personelu medycznego....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem