Profilowanie w zatrudnianiu i rekrutacji

Tworzenie i wykorzystywanie profili kandydatów do pracy oraz (coraz częściej) pracowników – to narzędzia zyskujące na popularności w pracy osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Od 25 maja 2018 r., kiedy zaczęło być stosowane RODO, profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie na jego podstawie decyzji może być dokonywane po wdrożeniu zasad ich stosowania wskazanych wprost w RODO. Dodatkowo podlega przepisom Kodeksu pracy zarówno w zakresie regulacji dotyczących przetwarzania danych, jak również zasad równego traktowania i zakazu dyskryminacji.

Przed wejściem w życie oraz rozpoczęciem stosowania RODO nie było usankcjonowanej definicji profilowania. Zawarta w art. 4 pkt 4 RODO definicja jest więc nowością, która opiera się na pojęciu profilowania zawartym w Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych podczas tworzenia profili. Zgodnie z RODO profilowaniem jest więc dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Definicja ta wyodrębnia trzy istotne elementy niezbędne do uznania, że dana operacja będzie kwalifikowana jako profilowanie. Przede wszystkim musi dotyczyć danych osobowych i w tym względzie nie ma żadnych wątpliwości.
Co istotne, zgodnie z definicją danych osobowych, muszą to być informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do ziden­tyfikowania osobie fizycznej, co wyłącza spod regulacji tworzenie profili anonimowych bądź „zbiorowych”, np. dotyczących grup zawodowych czy wiekowych, które nie będą wskazywały na konkretne osoby.

O wiele więcej wątpliwości budzą dwie kolejne cechy profilowania, tj. zautomatyzowane przetwarzanie oraz wykorzystanie danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych danej osoby.

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, jaki poziom „zautomatyzowania” przy tworzeniu profili kwalifikuje tę czynność jako „profilowanie” i czy jakikolwiek udział człowieka w tym procesie powoduje, że nie mamy do czynienia z tą formą przetwarzania danych. Należy bowiem pamiętać, że profilowanie rozpoczyna się od zebrania danych, a kończy na dokonaniu oceny. W tym kontekście udział czynnika ludzkiego nie zawsze wyklucza profilowanie, w szczególno...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem