Prowadzenie rekrutacji online a RODO

Podczas rekrutacji pracowników pracodawcy bardzo często korzystają ze specjalnie utworzonych w tym celu portali internetowych. Od tego, czy taki portal umożliwia wyłącznie zamieszczanie na nim ogłoszeń rekrutacyjnych, czy również przetwarza dane osobowe osób aplikujących, zależy, czy pracodawca powinien zawrzeć z portalem umowę powierzenia przetwarzania danych. Jeżeli portal nie przetwarza danych, a kandydat do pracy w istocie przesyła dane bezpośrednio pracodawcy, pracodawca nie musi zawierać z takim portalem umowy powierzenia przetwarzania danych.

Umieszczając ogłoszenie na portalu, pracodawca musi pamiętać, iż to on jest administratorem danych osobowych, a więc konieczne będzie spełnienie przez niego obowiązku informacyjnego, czyli poinformowanie kandydata do pracy o kwestiach wskazanych w art. 13 RODO. Należy tutaj podkreślić, iż nie można prowadzić rekrutacji ukrytych, nie podając danych administratora – kandydat nie ma wówczas wiedzy, jaki podmiot zbiera jego dane osobowe i wobec jakiego podmiotu może realizować swoje prawa.

Możliwe jest natomiast zlecenie rekrutacji agencji zatrudnienia. Wówczas to agencja jest administratorem danych osobowych, a pracodawca przez pewien czas może być zupełnie anonimowy. Dopiero gdy agencja zakwalifikuje określonych kandydatów do dalszego etapu rekrutacji, odbywającego się już u pracodawcy, pracodawca powinien spełnić swój obowiązek informacyjny wobec tych osób. Należy przy tym zauważyć, iż Urząd Ochrony Danych Osobowych w swoim poradniku dla pracodawców dotyczącym ochrony danych osobowych w miejscu pracy wymaga uzyskania zgody kandydatów na przekazanie ich danych przez agencję potencjalnemu przyszłemu pracodawcy.

Zakres danych, jakich można żądać od rekrutowanych online pracowników, nie różni się od zakresu danych osób rekrutowanych w sposób tradycyjny. Pracodawca może więc od osoby ubiegającej się o zatrudnienie żądać podania
następujących danych:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
  • wykształcenie,
  • kwalifikacje zawodowe,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia pracodawca może żądać, gdy będzie to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Dodatkowo, jeżeli podanie innych danych będzie pracodawcy niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, pracodawca może żądać podania także innych danych.

Jeżeli natomiast osoby kandydujące do pracy przekażą z własnej inicjatywy więcej danych niż wskazane w przepisach, wówczas podstawą przetwarzania tych danych przez pracodawcę będzie zgoda pracownika.

Należy również pamiętać, iż aby legalnie przetwarzać dane osobowe pracowników w przyszłych rekrutacjach, należy dysponować zgodą pracownika w tym zakresie.

Czy pracodawca w toku rekrutacji może zasięgnąć informacji u poprzedniego pracodawcy na temat kandydata do pracy?

Jeżeli pracodawca chciałby uzyskać u poprzedniego pracodawcy informacje na temat kandydata do pracy, musi uzyskać zgodę pracownika na taki kontakt. Pracodawca nie może z własnej inicjatywy zainicjować takiego kontaktu z poprzednim pracodawcą pracownika, nawet gdyby chciał dowiedzieć się, jak pracownik realizował swoje obowiązki i jaką opinię o kandydacie ma jego poprzedni pracodawca. Za zgodę pracownika na kontakt z byłym pracodawcą nie można uznać samego przedłożenia referencji od poprzedniego pracodawcy.