Przekazanie danych osobowych bankom

Jednym z przykładów przekazania danych osobowych, które budzi wątpliwości administratorów danych związanych z podstawą prawną udostępnienia danych osobowych, jest współpraca z bankami. Wątpliwości te wynikają z faktu, że bez względu na rodzaj działalności prowadzonej przez administratora danych, niemal zawsze współpraca z bankami jest konieczna i zazwyczaj odbywa się ona w szerokim zakresie, co powoduje nierzadko, że bankom przekazywana jest duża ilość danych osobowych. Obecnie wykonywanie przelewów na rzecz klientów, kontrahentów i petentów (czy też otrzymywanie przelewów) jest powszechną praktyką, a w wielu branżach głównym sposobem prowadzenia rozliczeń z partnerami.

Pamiętać jednak należy, że kwestie działalności banków zostały szczegółowo uregulowane w prawie bankowym. Przede wszystkim przepisy prawa bankowego dokładnie określają, w jakim zakresie i na jakich zasadach bank może przekazać dane osobowe zarówno swoich klientów, jak i ich kontrahentów.

Zgodnie z art. 5 Prawa bankowego czynnościami bankowymi są m.in.:

  1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
  2. prowadzenie innych rachunków bankowych,
  3. udzielanie kredytów,
  4. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
  5. operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warianty,
  6. świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego,
  7. terminowe operacje finansowe,
  8. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych.

Powyższe oznacza, że wszelkie operacje na danych osobowych, które wykonuje bank, w związku z realizacją czynności bankowych, dokonywane są przez bank jako a...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem