Przekazanie danych osobowych firmie szkoleniowej

Dobrym przykładem obrazującym zastosowanie wskazanych wyżej kryteriów rozróżnienia udostępnienia danych od powierzenia ich przetwarzania, jest przekazywanie przez pracodawcę danych osobowych pracowników firmie szkoleniowej.

Zagadnienie to było przedmiotem analizy dokonanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO), który na temat relacji pracodawcy z firmami szkoleniowymi i kryteriów rozróżnienia charakteru przekazania danych osobowych wypowiedział się w publikacji na swojej stronie internetowej z dnia 1 października 2020 r. pt. „Czy z firmą szkoleniową trzeba zawrzeć umowę powierzenia?”[1]

W przedmiotowej publikacji PUODO wskazał, że „w celu ustalenia, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z odrębnym administratorem, czy jednak istnieje konieczność zawarcia umowy powierzenia, należy przede wszystkim dokonać analizy okoliczności faktycznych z uwzględnieniem zadań określonych podmiotów wynikających m.in. z przepisów prawa oraz zawartej pomiędzy nimi umowy. Trzeba brać pod uwagę, jak w szczegółach realizowane są obowiązki przeprowadzenia szkolenia w konkretnym przypadku i jak pracodawca i firma szkoleniowa uzgodniły swoje role oraz zadania w zakresie przetwarzania danych, a także na ile samodzielnie i w jakich celach podmioty te przetwarzają dane w celach związanych ze szkoleniem (…), gdy następuje przekazanie realizacji zadania innemu podmiotowi, który realizuje je (także w zakresie przetwarzania danych) w sposób niezależny, samodzielnie decydując o sposobach i celach przetwarzania, a zadania i obowiązki tego podmiotu są dodatkowo dość szczegółowo określone w przepisach prawa, istnieją podstawy do uznania ich za odrębnych administratorów. Powierzenie przetwarzania powinno mieć natomiast miejsce wówczas, jeśli zewnętrzny podmiot przetwarza dane w imieniu administratora, w celach i w sposób przez niego określony”.

W dalszej części tej publikacji PUODO zwraca uwagę, że firma szkoleniowa przeprowadzająca szkolenie z zakresu BHP działająca na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, może być traktowana jako organizator takiego szkolenia. W takiej sytuacji, jeżeli firma szkoleniowa realizuje nałożone na nią obowiązki wskazane w powołanym rozporządzeniu i w konsekwencji przetwarza dane pracowników, w związku ze sporządzaniem protokołów z przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń oraz w zakresie nawiązania współpracy (zawarcia stosownych umów) z wykładowcami i instruktorami posiadającymi zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia, to w ocenie POUDO taka firma działa jako osobny administrator danych[2]. W tej sytuacji z taką firmą szkoleniową administrator danych nie musi zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Natomiast podstawą udostępnienia danych będą przepisy prawa nakładające na niego obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przeprowadzania systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z art. 94 pkt 4 ustawy Kodeks pracy.

Podobne kryteria rozróżnienia udostępnienia danych od powierzenia ich przetwarzania należy zastosować w przypadku innych szkoleń przeprowadzanych przez pracodawcę. Kwestia ta została szeroko omówiona przez PUODO w poradniku z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem