Przekazanie danych osobowych związkom zawodowym

Ostatnim przykładem dotyczącym ustalenia charakteru przekazania danych osobowych, który budzi wątpliwości pracodawców, jest przekazywanie danych osobowych pracowników związkom zawodowym.

Problematyka ta została szczegółowo uregulowana w przepisach prawa, tj. w ustawie o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 234). Zgodnie z art. 28 ust. 1 tej ustawy, pracodawca jest obowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących:

  1. warunków pracy i zasad wynagradzania,
  2. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz przewidywanych w tym zakresie zmian,
  3. stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia,
  4. działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

W tej sytuacji, w zakresie określonym w powołanym przepisie, pracodawca udostępnia związkom zawodowym dane osobowe pracowników. W tym przypadku pracodawca nie zawiera ze związkami zawodowymi żądanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo należy wskazać, że przynależność do związków zawodowych jest dla pracowników dobrowolna, stąd możliwe są sytuacje, kiedy udostępnienie danych osobowych związkom zawodowym nastąpi także na podstawie wyraźnej zgody pracownika.

Na marginesie warto również zaznaczyć, że w swoim komunikacie pt. „RODO pozwala pozyskać dane pracowników na potrzeby referendum strajkowego” z dnia 13 marca 2019 r. PUODO stwierdził...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem