Przesyłanie materiałów reklamowych pocztą

W marketingu bezpośrednim kanałami tradycyjnymi trzeba rozróżnić różne sytuacje w zależności od tego, do kogo należy adres pocztowy:

Siedziba spółki – można przesyłać na taki adres papierowe materiały marketingowe bez ograniczeń, nie są to bowiem dane osobowe. Do adresu pocztowego nie stosuje się również ograniczeń wynikających z u.ś.u.d.e. ani z Pr. telekom.

2.   Prywatny adres osoby fizycznej – dozwolone będzie (bez konieczności uzyskiwania jakiejkolwiek zgody) przesyłanie na ten adres własnych komunikatów marketingowych, jeśli dana osoba fizyczna jest naszym klientem. Motyw 47 preambuły RODO wskazuje bowiem, że włas­ne cele marketingowe to uzasadniony interes administratora. Taki uzasadniony interes może natomiast stanowić w świetle RODO podstawę przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Należy jedynie pamiętać, że ww. przepis RODO nakazuje również „ważyć interesy” odbiorcy przesyłek i ich nadawcy. Wymóg taki nie istniał na gruncie poprzedniej ustawy o ochronie danych osobowych. W szczególności nachalna reklama może być uznana za przekroczenie granic prawnych wynikających z RODO. Z kolei w przypadku dzieci RODO wprost wskazuje, że wysyłanie papierowych komunikatów marketingowych bez uprzedniego pozyskania zgody nie będzie możliwe (interesy dziecka przeważają nad interesami marketingowymi przedsiębiorcy).

3.   Adres firmowy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – oczywiście dopuszczalne będzie przesyłanie własnych komunikatów marketingowych, jeśli dana osoba jest klientem. RODO pozwala na przesyłanie papierowych materiałów marketingowych tzw. jednoosobowym przedsiębiorcom, także jeżeli nie są oni klientem podmiotu wysyłającego. Podstawą do takiego działania może być zarówno „prawnie uzasadniony interes” (swoboda wymiany handlowej i nawiązywania stosunków gospodarczych), jak i zgoda wyrażona przez to, że przedsiębiorca podał adres swojej siedziby w odpowiedniej ewidencji lub na stronie www.

      Jednak nie każda reklama papierowa skierowana do przedsiębiorców będzie dozwolona. Należy tutaj również stosować zasady zdrowego rozsądku oraz mechanizm ważenia interesów. Moim zda...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem